Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011

Ξεκινάει επισήμως η εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας!

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε μόλις χθες (4 Ιανουαρίου) και προαναγγέλλει την λεγόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση με το νόμο πλαίσιο που σύντομα θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Οι γενικές γραμμές του νόμου αυτού περιγράφονται στο κείμενο αυτό. Ήδη σήμερα σε όλες τις εφημερίδες υπήρχαν αναφορές στην επικείμενη καθιέρωση της κάρτας του πολίτη (σε αυτό αποσκοπεί άλλωστε και ο νόμος αυτός). Το παράξενο είναι πως όλα τα δημοσιεύματα ήταν θετικά για την πολλαπλή εξυπηρέτηση που θα έχουμε όλοι μας, οι πολίτες της ΄χωρας, όταν θα λάβουμε την νέα κάρτα. Ακόμα δεν έχει κατατεθεί επισήμως κάτι, αλλά θα γίνει στις επόμενες μέρες. Είναι θλιβερό πάντως να ακούς νέους ανθρώπους να μιλάνε με απελπιστική απλότητα και εγκληματική αφέλεια για τις νέες δυνατότητες που θα έχουν με την νέα κάρτα. Καλά, κανένας δεν ανησυχεί για τα προσωπικά του δεδομένα; Κανένας δεν νιώθει ανασφαλής μπροστά στις υπέρ-δυνατότητες που θα δημιουργηθούν; Είναι τόσο πολύ αποκοιμισμένοι οι νέοι που άλλοτε ηγούνταν της εποχής τους; Ας διαβάσουμε το επίσημο κείμενο και ας ευχηθούμε τα όσα αναφέρει για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων να γίνουν πραγματικότητα και να μην καταντήσουμε εμπορεύσιμες και ανταλλάξιμες μονάδες σε ένα παγκοσμιοποιημένο και μη ελεγχόμενο για την ασφάλειά του σύστημα... Ας ευχηθούμε...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 213-1313581, 213-1313604
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

ΑΘΗΝΑ, 4 Ιανουαρίου 2011

Απλούστευση διαδικασιών, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων και η μείωση των περιπτώσεων, όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία σε μία δημόσια υπηρεσία μειώνει ταυτόχρονα τις πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς, καθώς η παροχή της δημόσιας υπηρεσίας αποπροσωποποιείται, διαδικασίες και διεκπεραίωση καταγράφονται και διεξάγεται μόνο εντός του θεσμικού πλαισίου και της αποστολής του παρέχοντος αυτήν δημόσιου φορέα.

Κρίσιμη παράμετρος των νομοθετικών προτάσεών μας είναι η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων πολιτών και επιχειρήσεων. Μελέτες που έχει διεξαχθεί πρόσφατα από το ΥΠΕΣΑΗΔ αλλά και στο πλαίσιο της ΕΕ δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών βαρών οφείλεται στην ύπαρξη νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία στις δημόσιες αρχές για την ολοκλήρωση μιας διοικητικής διαδικασίας. Η θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές υποστηρίζει την επίτευξη του στόχου μείωσης των διοικητικών βαρών κατά 25%.

- Οι διοικητικές πράξεις εκδίδονται ηλεκτρονικά και εισάγεται η ηλεκτρονική σύνταξη, αρχειοθέτηση, διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωσή τους. Καθίσταται για πρώτη φορά υποχρεωτική η ηλεκτρονική υπογραφή των εγγράφων.
- Ο πολίτης απαλλάσσεται από την κλασική χρονοβόρα διαδικασία επικύρωσης καθώς ρυθμίζεται η αποδεικτική ισχύς/αποδοχή των ηλεκτρονικών αντιγράφων.
- Καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας/ ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές/πληρωμές με φορείς του δημοσίου.
- Δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή και κατάθεση προσφορών ακόμη και σε δημόσιους διαγωνισμούς.
- Οι πολίτες δεν επιβαρύνονται με την αναζήτηση εγγράφων από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Οι υπηρεσίες αναζητούν αυτεπαγγέλτως τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.
- Ο πολίτης αποφασίζει για τη χρήση και την έκταση της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
- Αυτοματοποιείται η έκδοση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και οι πολίτες ή τα ΝΠΙΔ μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την πρωτοκόλληση και ιδίως για την πορεία υποθέσεών τους.
- Αποτελεί υποχρέωση του δημοσίου να φροντίζει για την ασφάλεια και την αυθεντικότητα των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων που παράγουν, καταχωρίζουν, τηρούν ή με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται.
- Ενισχύεται και διευρύνεται το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα, μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων για πρόσβαση με ηλεκτρονικό τρόπο.
- Εισάγεται η επιταγή για προστασία της ιδιωτικότητας κατά τον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών για το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων.
- Διευρύνεται η υποχρέωση του δημοσίου να διαθέτει την πληροφόρηση φιλικά προς το χρήστη με δυνατότητες αναζήτησης σε ευρετήριο.
- Ο σχεδιασμός βασίζεται στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ενόψει τεχνολογικών εξελίξεων.

Πρόκειται για έναν νόμο –πλαίσιο. Οι ρυθμίσεις δεν είναι εξαντλητικές. Εισάγουν αρχές, δίνουν κατευθύνσεις, δημιουργούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις αλλά δεν ρυθμίζουν την τελευταία λεπτομέρεια, τόσο για να υπάρχει η αναγκαία προσαρμογή στα ιδιαίτερα οργανωτικά περιβάλλοντα και διαδικασίες όσο και για να επιτευχθεί η αναγκαία τεχνολογική ουδετερότητα. Για τον λόγο αυτό περιέχει εξουσιοδοτήσεις για εξειδικευμένη ρύθμιση διαφόρων πεδίων.

Βασική επιλογή του σχεδίου νόμου είναι η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τίθεται το πλαίσιο του τρόπου εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών κατά την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών χωρίς όμως να προσδιορίζεται σε συσχετισμό με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών και εργαλείων. Η διατύπωση τόσο ως προς τους ορισμούς όσο και στις επιμέρους ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνει τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να επιτρέπει εναλλακτικές επιλογές.

Η παρέμβαση αυτή είναι ενταγμένη, εξυπηρετεί και εξυπηρετείται από άλλες μείζονες παρεμβάσεις μας: Μία τέτοια είναι η σχεδιαζόμενη κάρτα πολίτη, η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο ψηφιακής αυθεντικοποίησης επιτρέποντας δυνάμει σε κάθε πολίτη να κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ‘Άλλη παρέμβαση είναι η προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων.

Περαιτέρω εντάσσεται και εναρμονίζεται με τις προτεραιότητες και στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ, όπως αυτοι εκφράζονται στη Digital Agenda 2020 και στο European e-government Action Plan (15-12-10): ενίσχυση των χρηστών, πρόσβαση και επαναχρησιμοποίηση πληροφορίας δημόσιου τομέα, ενίσχυση της διαφάνειας, προώθηση διοικητικών υπηρεσιών-διαδικασιών, μείωση διοικητικών βαρών.
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/Seasonable/?id=a8a1568b-1e50-4854-8f4d-6885d2f7ec90

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Για να μην τρομάζει ο κόσμος δείτε τί λέελι ο Γέροντας Πορφύριος σχετικά:

http://wwwtaxiarhes.blogspot.com/2010/11/666.html