Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

«Φορολογική συνείδηση» ἤ ἁπλᾶ συνείδηση;

  του Νικολάου Ζώτου 
 
Ὁ Ἑλληνικός λαός παρακολούθησε πρόσφατα ἐμβρόντητος τά ἐπεισόδια πού ἔγιναν στήν Ὕδρα, μέ ἀφορμή τούς ἐλέγχους τῆς Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας σέ παραλιακή ταβέρνα τοῦ νησιοῦ. Οἱ ἔνστολοι ὑπάλληλοι τῆς Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας διαπίστωσαν ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τῆς συγκεκριμένης ταβέρνας δέν ἐξέδιδαν ἀποδείξεις, ὅπως ὑποχρεοῦνται ἀπό τόν νόμο. Σύμφωνα μέ πληροφορίες μάλιστα, δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού διαπιστώθηκε το ἴδιο ἀδίκημα στήν ταβέρνα αὐτή. Οἱ ὑπάλληλοι τῆς Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας συνέλαβαν τόν ὑπεύθυνο τοῦ καταστήματος, ὅπως εἶχαν ὑποχρέωση, προκειμένου νά μεταφερθεῖ στήν Εἰσαγγελία τοῦ Πειραιᾶ γιά τά περαιτέρω.
Αὐτή ἡ ἐνέργεια ἔγινε ἡ ἀφορμή νά ξεσηκωθοῦν ἀρκετοί ἐπαγγελματίες τοῦ νησιοῦ καί ἀντιδρῶντας στίς νόμιμες ἐνέργειες τῆς Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας, προσπάθησαν νά τίς ἐμποδίσουν ὑπερασπίζοντας τόν παρανομοῦντα συντοπίτη τους.
Οἱ ἀντιδράσεις καί τά ἐπεισόδια πού ἀκολούθησαν ἦταν πρωτοφανῆ. Ἐμποδίστηκε ὁ ἀπόπλους τοῦ πλοίου, μέ τό ὁποῖο θά μεταφερόταν ὁ ὑπεύθυνός τῆς ταβέρνας, προπηλακίστηκαν οἱ ἀστυνομικοί, ἀποκλείστηκε τό ἀστυνομικό τμῆμα τῆς Ὕδρας, διέκοψαν σέ αὐτό τήν παροχή ρεύματος καί ὕδατος, ἔριξαν κροτίδες κλπ. Μόνο μετά ἀπό ἐπέμβαση τῶν ΜΑΤ, πού ἦλθαν ἀπό τήν Ἀθήνα ἀποκαταστάθηκε ἡ τάξη, ἐνῶ τά νέα κυκλοφόρησαν ἄμεσα τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί σέ ὅλο τόν κόσμο ἀπό τά εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα, πού ψάχνουν εὐκαιρία νά διασύρουν τήν χώρα μας.
Τά ἐπεισόδια στήν Ὕδρα μᾶς δίνουν τήν εὐκαιρία νά ἐμβαθύνουμε λίγο στήν ψυχολογία καί τήν νοοτροπία πού ἔχει δημιουργηθεῖ στούς Ἕλληνες ἐπαγγελματίες ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τον Ἑλληνικό λαό, τίς τελευταῖες δεκαετίες.
Καί γιά νά μήν ποῦν κάποιοι ὅτι γενικεύουμε ἕνα μεμονωμένο περιστατικό ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικά τά ἀποτελέσματα ἀντίστοιχων ἐλέγχων τῆς Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας σέ πολλές τουριστικές περιοχές: Οἱ ἔλεγχοι αὐτοί λοιπόν ἔδειξαν μέσο ὄρο παραβατικότητας 55,7% (αὐξημένο σέ σχέση μέ πέρυσι), μέ κάποια πολύ τουριστικά νησιά νά ξεπερνοῦν τό 80% καί νά φθάνουν τό 100%.
Ἡ περίπτωση τῆς Ὕδρας λοιπόν δέν εἶναι μεμονωμένο περιστατικό, ὅσον ἀφορᾶ τήν παραβατικότητα ἀλλά κάνει ἐντύπωση ἡ ὀργανωμένη ἀντίδραση μέρους τῶν κατοίκων στήν ἐπιβολή τοῦ νόμου. Φαίνεται ὅτι ἡ ὑπεράσπιση τοῦ «δικαιώματος στήν παρανομία» δέν ἀφορᾶ μόνο τόν συγκεκριμένο ἐπιχειρηματία ἀλλά καί πολλούς ἄλλους ἐπιχειρηματίες καί παράγοντες τοῦ νησιοῦ.
Μέ ἀφορμή τά ἐπεισόδια αὐτά ἀποκαλύφθηκαν ἐπίσης ἀρκετές περιπτώσεις τοπικῶν ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρανομήσει καί εἴτε ἔχουν καταδικαστεῖ εἴτε ἐκκρεμοῦν δίκες ἐναντίον τους.
Παρ’ ὅλα αὐτά δέν ἔχουν ὑποστεῖ καμία συνέπεια οὔτε ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν θέση τους.
Μποροῦμε νά φθάσουμε ἀβίαστα στό συμπέρασμα ὅτι ἡ παρανομία στήν δήλωση καί ἀπόδοση τῶν φόρων στήν Ἑλλάδα
εἶναι βαθιά ριζωμένη συνήθεια σέ πολλούς ἐπιχειρηματίες καί ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες. Ἀπό πού πηγάζει ὅμως αὐτή ἡ συνήθεια; Πολλοί θά ποῦν ὅτι δέν ἐπαρκοῦν οἱ ἔλεγχοι καί ὅτι ἡ ὀργάνωση τῶν ὑπηρεσιῶν εἶναι πλημμελής ἄρα ἀναποτελεσματική. Ἄλλοι θά ποῦν ὅτι τά διαπλεκόμενα συμφέροντα ἐμποδίζουν τούς οὐσιαστικούς ἐλέγχους καί τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Τέλος ὁρισμένοι θά μιλήσουν γιά «φορολογική συνείδηση» πού πρέπει νά ἀναπτυχθεῖ στούς πολίτες. Ὅλα τά παραπάνω εἶναι σωστά. Αὐτές ὅμως εἶναι οἱ ρίζες τοῦ κακοῦ; Ἄν ὀργανώσουμε καλά τίς ὑπηρεσίες καί τίς ἐξοπλίσουμε μέ ὅλα τά σύγχρονα ἐργαλεῖα θά φέρουν σημαντικό καί μόνιμο ἀποτέλεσμα; Ἄν ἡ τηλεόραση ἐκπέμπει ἔξυπνες διαφημιστικές προβολές πού θά τονίζουν τά ὀφέλη τῆς συμμόρφωσης μέ την φορολογική νομοθεσία, τότε θά δημιουργηθεῖ ἡ ζητούμενη «φορολογική συνείδηση» στούς πολίτες;
Νομίζω ὅτι κανείς λογικός Ἕλληνας, μέ τήν ἐμπειρία τόσων ἐτῶν πού βιώνουμε τήν καθημερινότητα αὐτῆς τῆς ἀσυδοσίας, δέν θά ἰσχυριστεῖ ὅτι τά παραπάνω μέτρα μποροῦν νά ἐπιφέρουν καλό καί μόνιμο ἀποτέλεσμα. Ὅσοι μιλοῦν γιά «φορολογική συνείδηση» συνήθως ξεχνοῦν τήν ἀληθινή συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου, πού μᾶς ἐλέγχει γιά κάθε ἄνομη πράξη, πολύ πέρα καί πολύ πιό βαθιά ἀπό τήν ἀποφυγή τῆς νόμιμης φορολόγησης. Ξεχνοῦν ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἑνιαία
προσωπικότητα καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποκτήσει «φορολογική συνείδηση» ἐνῶ εἶναι ἀσυνείδητος σέ ἄλλες ἐκφάνσεις και ἐνέργειες τῆς ζωῆς του.
Ἡ λύση λοιπόν δέν βρίσκεται στό νά ψάχνουμε νά βροῦμε πῶς θά ἀναπτύξουμε «φορολογική συνείδηση» στούς πολίτες ἀλλά στό πῶς θά βοηθήσουμε στήν γενικότερη ἠθική ἀνάταση τοῦ Ἔθνους μας. Δυστυχῶς, μετά ἀπό δεκαετίες διαφθορᾶς, στίς ὁποῖες πρωτοστατοῦσαν οἱ ἐκλεγμένοι ἄρχοντες τοῦ τόπου, χρειάζεται πολύς χρόνος καί πολύ ἐργασία σέ βάθος, ἕως ὅτου δοῦμε τά πρῶτα ἀποτελέσματα. Ἡ ἐργασία πού πρέπει νά γίνει ξεκινᾶ ἀπό την παιδεία τῶν Ἑλλήνων, στά σχολεῖα καί τίς οἰκογένειες, μιά παιδεία πού νά στηρίζεται στίς παραδοσιακές ἀξίες τῶν Ἑλλήνων καί τῆς ρωμιοσύνης.
Τότε ἡ «φορολογική συνείδηση» δέν θά εἶναι κἄν θέμα πρός συζήτηση. Τά προβλήματα αὐτά θά λυθοῦν αὐτόματα ἀπό πολίτες πού ζοῦν συνειδητά μέ ὑπευθυνότητα ἀπέναντι στούς ἑαυτούς τους καί τούς συνανθρώπους τους.
Πῶς ὅμως θά ξεκινήσει μιά τέτοια προσπάθεια ἠθικῆς ἀνάτασης καί ἀφύπνισης τῶν συνειδήσεων; Τό σημερινό περιβάλλον καί οἱ ἐκλεγμένοι ἄρχοντες πού τό δημιουργοῦν, ὁδηγοῦν στήν ἀντίθετη κατεύθυνση. Καί ποιός ἐπιλέγει αὐτούς τούς ἄρχοντες; Μά ὁ «κυρίαρχος» ἑλληνικός λαός.
Τό τελικό ἐρώτημα πού τίθεται λοιπόν καί στό ὁποῖο πρέπει νά ἀπαντήσει κάθε πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας εἶναι: Θέλουμε νά ἀλλάξει ἡ κατάσταση τῆς χώρας καί νά ἀποκτήσουμε ἕνα κράτος δικαίου, τό ὁποῖο –ἀπαλλαγμένο ἀπό τήν διαφθορά– νά φροντίζει γιά τήν πρόοδο τῶν πολιτῶν του, μέ τήν ἐνεργό συμμετοχή κάθε πολίτη, στό μέτρο τῶν δυνάμεών του, σέ αὐτή τήν ἀλλαγή;
Ἄν ἡ ἀπάντηση εἶναι ναί, τότε πρέπει νά ἀπαλλαγοῦμε τό συντομότερο δυνατόν ἀπό τό διεφθαρμένο καθεστώς τῶν πολιτικῶν πού μᾶς κυβερνοῦν τίς τελευταῖες δεκαετίες καί νά ἐπιλέξουμε τούς πολιτικούς αὐτούς πού εἶναι διατεθειμένοι νά θυσιάσουν τά πάντα γιά ὄφελος τῆς Πατρίδας μας καί ὄχι γιά τά προσωπικά τους ὀφέλη.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ. ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΤΗΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ.ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ. ΑΝ ΟΛΟΙ ΥΠΑΚΟΥΑΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΑΠΑΘΥΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΡΙΣΗ ΣΗΜΕΡΑ.ΟΛΟΙ ΘΑ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΝ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΟΥΝ.Η ΚΛΕΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ. ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΚΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΛΙΚΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΓΙΑ ΥΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΛΠ. ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ [Κ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ Κ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα σας! Δεν μπορώ να αντιλιφθώ το σκεπτικό του προηγούμενου σχολιαστή για νουθεσία σε λάθος μονοπάτια. Προσωπικά νομίζω πως το άρθρο είναι πολύ πραγματικό και θα πρέπει να μας οδηγήσει σε αυτοκριτική. Ο αρθρογράφος δεν προτρέπει προς ανυπακοή στους νόμους. Το αντίθετο νομίζω. Όμως πάει ακόμα πιο βαθιά και ουσιαστικά τονίζοντας μας το ρόλο της εν Χριστώ συνειδήσεως μας . Όταν γνωρίζουμε πως δίνουμε λόγο πρωτίστως στο Θεό, είναι δυνατόν να παρανομούμε ; Όταν γνωρίζουμε πως ο Θεός είναι Αυτός που μας επιβλέπει και ανάλογα θα μας αξιολογήσει είναι δυνατόν να υπεκφεύγουμε της νομοθεσίας;Έτσι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και κανένας άλλο.Εκτός και αν μας αρέσει να κοροϊδευόμαστε για να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Όμως νομίζω πως τότε και η ύπαρξη νομοθεσίας δεν μπορεί να συμβάλλει στο δίκαιο και χρηστό τρόπο κοινωνικής και πολιτικής συμβίωσης.(Τρανό παράδειγμα το σημερινό διεφθαρμένο πολιτικό σκηνικό). Γι αυτό ΜΠΡΑΒΟ στους πολιτικούς της παράταξης "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" που επιθυμούν να αναδείξουν ότι η καθημερινότητα μας σε όλες τις εκδηλώσεις τις, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής,είναι θέμα παιδείας και εν Χριστώ ήθους.
Ευχαριστώ πολύ!
Ευσταθία