Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 13 Ιουλίου 2013

Κατάργηση της Αργίας της Κυριακής από το Εβραϊκό λόμπι

 
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12Ἰουλίου 2013
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΛΟΜΠΥ
 
Τελικά ὁ Ὑπουργός Ἀνάπτυξης κ. Κ. Χατζηγάκης τό τόλμησε. Ἔγινε ὁ Ἠρόστρατος πού στό Ὀρθόδοξο Γένος τῶν Ἑλλήνων κατέθεσε νομοθέτημα γιά τήν ἀποϊεροποίηση τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία καθόρισε στίς 7 Μαρτίου τοῦ 321 ὁ ἅγιος Ἰσαπόστολος καί Θεόστεπτος Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ὁ μέγας. Ἀλλά ὁ σύγχρονος αὐτός Ἠρόστρατος δέν εἶναι μόνος του, οὔτε ἐνεργεῖ ἀπό ἰδίᾳ πρωτοβουλία. Ἔχει τήν συναίνεση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας καί τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης καί δημιουργεῖ εὐλόγους συνειρμούς ἡ ταυτόχρονη ἀναγγελία τῆς προσκλήσεως τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ἀπό τόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ κ. Μπάρακ Ὀμπάμα στίς 8 Αὐγούστου ἐ.ἔ. γιά τήν ὁποία ἀγωνίζετο ἐπί μῆνες μέ μεσίτες τούς προύχοντες τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ τῶν ΗΠΑ, ὅπως δημοσιοποιήθηκε στόν Τύπο. Τελικά ἡ πρόσκλησις ἦρθε καί τό ἀντίτιμο πληρώνεται καί εἶναι ἡ ἀποϊεροποίηση καί ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας γιά νά ἐπιτευχθῆ διπλός στόχος ἀφ’ ἑνός ἡ ἀπόμείωση τῆς Ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας τῶν Ἑλλήνων καί ἀφ’ ἑτέρου νά σαρώσουν ὅλα τά μικρομάγαζα καί τούς μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑβραϊκῶν συμφερόντων μεγάλες πολυεθνικές ἁλυσίδες πού σέ λίγο καιρό θά δρέψουν τούς καρπούς τοῦ νομοθετήματος τοῦ κ. Χατζηγάκη καί τῆς συντροφίας του. Ἐντολοδόχοι λοιπόν οἱ ἀνωτέρω κ.κ., ὅπως προκύπτει ἀπό τίς ἐνέργειές τους πού βάλθηκαν μέ τό στανιό νά «σώσουν» δῆθεν τούς μικρομεσαίους ἐμπόρους ἐνῶ ἐκείνοι μέ ἀδιάψευστα στοιχεῖα στήν διαπασών ὀρύονται ὅτι θά καταστραφοῦν καί πού θά ἀποδειχθεῖ σέ κάποια χρόνια ὅπως ἀποδείχθηκε ἡ ἄθλια ἐνέργεια τοῦ Κώστα Σημήτη γιά τήν διαγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων ὅτι ἦταν ἐντολή τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ, μέ τήν πρόσφατη ἀδιάψευστη μαρτυρία τῆς κ. Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου.
Ὁ ἑορτασμός μιᾶς ἡμέρας ἀναπαύσεως τῆς ἑβδομάδος ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ἀνθρώπινη φύση βασίζεται στό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Γένεση» (β΄,2-3), ἔτσι τό Σάββατο διά τοῦ Νόμου τῆς ΠΔ εἰσῆλθε ὡς «ἡμέρα Κυρίου» στήν Καινή Διαθήκη μέ τά δύο βασικά στοιχεῖα, δηλ. ἀποχή ἀπό τίς ἐργασίες καί ἰδιαίτερη λατρεία τοῦ Θεοῦ. Τή θέση τοῦ Σαββάτου στόν Χριστιανισμό κατέλαβε ἡ Κυριακή (Ἀποκαλ. α΄,10) σάν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος κατά τήν ὁποία ἀνεστήθη ὁ Κύριος ἐκ τοῦ Τάφου, δημιούργησε τό ἀναστάσιμο φῶς καί ἀπέστειλε τό Πανάγιο Πνεῦμα νά ἐπιφοιτήση στούς Ἀποστόλους. Ἡ Κυριακή σάν κατ’ ἐξοχήν «ἡμέρα τοῦ Κυρίου» ὑπενθυμίζει τόν ἐρχόμενο Χριστό σάν ἀνατέλλοντα ἥλιο, ὁ Ὁποῖος θά ἔλθῃ νά ἀποκαταστήση τήν χειμαζομένη δικαιοσύνη καί νά καταργήση τήν ἀφόρητη ὑποκρισία. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου λέγει ὁ Ἱ. Αὐγουστῖνος ὑπόσχεται σέ ὅλους μας τήν αἰώνια ἡμέρα καί τῆς δικῆς μας Ἀναστάσεως (Serm 15 deverbapost). Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἀρχαιοτάτη ἑορτή τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται στό Εὐαγγέλιο, ὡς ἡ «μία τῶν Σαββάτων» (Ματθ. κη΄1, Μαρκ. ιστ΄2, Α΄Κορ. ιστ΄2, Πραξ. κ΄7), στήν δέ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου ὀνομάζεται Κυριακή ἡμέρα (Ἀποκαλ. α΄10).
Οἱ μαρτυρίες γιά τόν ἑορτασμό τῆς Κυριακῆς συνεχίζονται καί μετά τήν Καινή Διαθήκη. Στήν ἐπιστολή Βαρνάβα ὀνομάζεται «8η ἡμέρα», ὁ δέ ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας καταδικάζει τούς σαββατίζοντες καί μή συμμορφουμένους στήν καθολική πράξη τῆς Ἐκκλησίας γράφοντας: «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζῶντες ἐν ᾗ καί ἡ ζωή ἡμῶν ἀνέτειλε δι΄ Αὐτοῦ» (Μαγν. κεφ. 9). Κατά τά μέσα τοῦ 2ου αἰ. ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς γράφει στήν Ἀπολογία του πρός τόν Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα (Κεφ. 67) «Τήν δέ τοῦ ἡλίου ἡμέραν κοινήν τήν συνέλευσιν ποιούμεθα» χρησιμοποιῶν γιά τήν Κυριακή τόν ὅρο «ἡλίου ἡμέρα», ὁ ὁποῖος παρέμεινε σέ ὁρισμένες Εὐρωπαϊκές γλῶσσες ὅπως στήν Ἀγγλική Sunday, στήν Γερμανική Sonntag κλπ. Μετά τήν εἰρήνη τοῦ Μ. Κων/νου μέ τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313) καθορίζεται μέ τόν πρῶτο νόμο του στίς 7/3/321 ὅπως ἀναφέρθηκε ἤδη ὡς ἡμέρα ἀναπαύσεως, ἀγαλλιάσεως, θείας λατρείας καί ἀγαθοεργίας ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἡ «σεβαστή ἡμέρα τοῦ ἡλίου» ὅπως τήν ἀποκαλοῦσε, ἡ δέ ἐν Λαοδικείᾳ Σύνοδος μέ τόν 29ο Κανόνα της ὥρισε «οὐ δεῖ χριστιανούς ἰουδαΐζειν, τήν δέ Κυριακήν προτιμῶντες σχολάζειν ὡς χριστιανοί». Τό νόμο τοῦ Μ. Κων/νου «Omnesjudicesurbanaequepledesetatriumofficiacunctarumvenerabilidiesolisquiescant» ἐπεκύρωσε καί ὁ διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μέ τόν κωδ. VIII 8, 3 καί XV 5, 2.
Ὅλη αὐτή ἡ τόσο ἱερά ὑπόθεση, κατά τόν ἐκσυγχρονιστή Ὑπουργό κ. Χατζηδάκη «κρατᾶ τήν χώρα στό παρελθόν» ὅπως εἶχε δηλώσει καί ἔρχεται ὁ κ. Χατζηδάκης γιά νά τήν εἰσαγάγη στό μέλλον (!!!), ὑπενθυμίζων δυστυχῶς δι’ αὐτόν μέ τίς ἐνέργειες καί τά λόγια του ἀναποδράστως τό μαρτυρικό τέλος δι’ ἀπαγχονισμοῦ τοῦ διδάχου τοῦ Γένους Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-1779) ὁ ὁποῖος ὑπερασπιζόμενος πέραν τῶν ἄλλων τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς ἐμισήθη θανασίμως ὑπό τῶν τότε Ἑβραίων τῶν Ἰωαννίνων. Ἔγραψε πρός τόν ἀδελφό του Χρύσανθο τό ἀποκαλυπτικό: «χιλιάδες ἑβραῖοι θέλουν τόν θάνατό μου καί ἕνας ὄχι» καί ἦταν τραγική ἀλήθεια γιατί χρηματίσαντες μέ ἱκανά ἀργύρια τόν Τουρκαλβανό Κούρτ Πασᾶ τοῦ Βερατίου ἐπέτυχαν τό μαρτυρικό τέλος τοῦ μεγάλου ἐθνεγέρτου καί ἰσαποστόλου ὁ ὁποῖος ἐτελειώθη «κρεμασθείς ἐκ δένδρου» τήν 24/8/1779. Αὐτοί οἱ συνειρμοί προκαλοῦνται ἐκ τῶν θέσεων τοῦ κ. Ὑπουργοῦ καί βέβαια οἱ ἰσχυρισμοί του καταρρίπτονται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἀγορά δέν πάσχει ἀπό ὧρες λειτουργίας ἀλλά ἀπό ἔλλειψη ρευστότητος!!!  
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω πού πλέον ἀποτελοῦν casusbeli γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς, Φαλήρου καί Ἁγ. Ἰωάννου Ρέντη ἀνακοινώνει τά κάτωθι:
  1. Καλεῖ ἄμεσα τήν Κυβέρνηση νά ἀποσύρη τό ἐπαίσχυντο αὐτό προδοτικό κατά τοῦ Γένους καί ἀπαράδετο νομοθέτημα τό ὁποῖο ἔχει ἤδη καταδικάσει διά πεπαρρησιασμένων καί δυναμικῶν δηλώσεων ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ὁ Β΄ καί ἡ Σεπτή Διαρκής Ἱ. Σύνοδος διά τοῦ ἐκπροσώπου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου καταρρίπτοντες τά φλυναφήματα τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ.
  2. Καλεῖ ἄμεσα τούς Βουλευτές καί ἐκπροσώπους τοῦ λαοῦ, ἰδιαίτερα τῆς Α΄καί Β΄ Περιφερείας Πειραιῶς νά δηλώσουν ἄμεσα τήν πλήρη ἀντίθεσή τους στό νομοθέτημα-συμφορά πού θά προκαλέσει ὁπωσδήποτε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ καί θά γίνη αἴτιο μεγάλων δεινῶν τῆς Πατρίδος.
  3. Δηλώνει πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι Βουλευταί πού θά τό στηρίξουν μέ τήν ψῆφο τους παύουν νά ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς καί θά τούς ἀπαγορευθῆ ὁποιαδήποτε παρουσία τους, ὡς ἀκοινώνητοι πλέον, σέ ὁποιαδήποτε λατρευτική σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, διότι κατεπάτησαν τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ.
  4. Καλεῖ τούς συγκεκριμένους Βουλευτάς νά ἀναλογισθοῦν τήν πολιτική τύχη τῆς τ. Ὑπουργοῦ κ. Μ. Κουτσίκου-Γιαννάκου καί τοῦ Πειραιώτη Ὑφυπουργοῦ κ. Γεωργίου Καλοῦ, τῶν «ἀρχιτεκτόνων» τῆς ἐκδιώξεως τῶν Κληρικῶν ἀπό τά Σχολεῖα μέ τήν πνευματικά ἐγκληματική Ἐγκύκλιο τοῦ εἰδικοῦ τους Γραμματέως κ. Ράμμα.
  5. Παρακαλεῖ ἀδελφικῶς τούς Ἁγιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά πράξουν τά ὅμοια γιά τήν ἀποτροπή αὐτοῦ τοῦ κακουργήματος.
  6. Συγχαίρει δημοσίᾳ τόν ἀκάματο ἀγωνιστή καί φρυκτωρό Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ, ὁ ὁποῖος ἤδη ἐζήτησε τήν ἔκτακτο σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας.  
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Επέτρεψε ο Θεός να φτάσουμε εδώ. Να καταργηθεί η αργία της Κυριακής, που γινόταν σεβαστή εδώ και 17 αιώνες, από μια ΔΕΞΙΑ κυβέρνηση! Όχι από τους άθεους αριστερούς εκκλησιομάχους εκσυγχρονιστές, αλλά από αυτούς που προσποιούνται τους πιστούς! Να δούμε αν θα ξυπνήσουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ οι κατά παράδοση δεξιοί χριστιανοί, να καταλάβουν τι λύκους ψηφίζανε τόσα χρόνια και να σταματήσουν να τους εμπιστεύονται...
Μπράβο στο Σεβασμιότατο Πειραιώς - περιμένουμε να κάνει πράξη τις προειδοποιήσεις του στις πανηγύρεις που πλησιάζουν, στις οποίες λογικά θα σπεύσουν να συμμετάσχουν οι βουλευτές της περιοχής του. Μακάρι να τον μιμηθεί σύσσωμη η ιεραρχία και να ξυπνήσει από τη νάρκη της. ΚΑΙΓΟΜΑΣΤΕ! ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ;

Ανώνυμος είπε...

.......τώρα θα εγραφα κάτι για τον αρχιεπίσκοπο,αλλά έχε χάρη που σέβομαι...
όσο για τις δεξιές και τις αριστερές δυνάμεις,ένα και το αυτό ήταν πάντα...
οι μέν προσποιούμενοι τους θεοσεβούμενους(βλέπε Φαρισαίοι),οι δε
αντίΧριστοι κατα κόρον...
το κακό είναι οτι έχουν φανατίσει τόσο πολύ τον κόσμο με τις ιδεολογίες τους,που δυστυχώς κάποιοι(απο τ'αριστερά)(μην γράψω όλοι)σιχάθηκαν τα πάντα ακόμα και το Χριστιανισμό(κι αυτό είναι το χειρότερο που έκαναν)!
Τί κρίμα,αλλά όποιος οδηγεί τον άλλο στην καταστροφή,σκάβει το λάκο του,το είπε και ο Χριστός(...όχι έτσι ακριβώς αλλά το είπε).
περαστικά μας,αν και δεν μας κόβω να αναρρώνουμε ούτε σύντομα,ούτε εύκολα απο τη γάγγραινα....

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΓΑΚΗΣ είπε...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ. ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ. ΤΙΜΩΡΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΞΑΝΑΒΛΕΠΟΥΝ ΟΥΤΕ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥΣ. ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΜΕ ΟΥΤΕ ΑΠ΄ ΕΞΩ ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ, ΔΙΑΦΩΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ, ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΛΕΠΤΟ. ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ (ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ, e-MAIL, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ KAI ΟΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ). Ο ΕΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΔΕΚΑ, ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟ, ΟΙ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΟΥΣ Κ.Ο.Κ. ΚΑΙ ΑΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΝΑ ΨΩΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝΩΣΟΥΝ ΤΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΤΟΥΣ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ. ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΗΣΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΑΣ ΤΟΥΣ ΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

@ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΓΑΚΗΣ
μπράβο αγαπητέ,συμφωνώ και επαυξάνω!
απλά πρίν γίνουν όλα αυτά που γράφεις,κάποιος πρέπει να πεί στα "μικρά μαγαζιά",ότι οι εποχές των ισχνών αγελάδων παρήλθαν,και θα πρέπει,για να μην κλείσουν εντελώς(όσα έμειναν ακόμη ανοιχτά),να ρίξουν τις τιμές τους,αν θένε να ανταγωνιστούν τις αλυσίδες!
δε μπορεί να βρίσκω παντελόνι με 20 ευρώ σε πολυκατάστημα και το "μαγαζάκι" να θέλει(για ίδιας ποιότητας ρούχο*) 50!
αυτό γινόταν πάντα,και άν και συμφωνώ με τα λεγόμενά σου,δυστυχώς διαφωνώ με την πολιτική των καταστηματαρχών που ξεζούμιζαν και ξεζουμίζουν ακόμα τον κοσμάκη(όσοι δεν το κάνουν,απλά έριξαν την ποιότητα του εμπορεύματος,για να έχουν κέρδος)(...φοβερός ανταγωνισμός,δε λέω!)
κάτι δηλαδή σαν την έρτ,που ήθελε κάθαρση("αλλά με άλλο τρόπο"),διότι είχε γίνει καρκίνωμα????έτσι,μια τέτοια κάθαρση θέλει και το εμπόριο,μπάς και στρώσει πιστεύω.

Ανώνυμος είπε...

@ΣΤΕΛΙΟ ΓΕΓΑΚΗΣ
οι Έλληνες μπορούν να κάνουν θαύματα,με τη βοήθεια του Θεού,αλλά απόσο φαίνεται δεν θέλουν,βαριούνται,προτιμούν τον εμφύλιο(πάντοτε εκεί καταλήγαμε ως λαός,διότι τόση βλακεία μας δέρνει!!)
εδώ δεν τα βρίσκεις με την οικογένειά σου,θα ενωθείς με αγνώστους για να κάνεις όλα αυτά τα σημαντικά που γράφεις?!
ξέχνα το! αποδείχτηκε περίτρανα ο διχασμός που μας κατάφεραν οι επιτήδειοι με το τάξε-τάξε!!
είμαστε κάργα διχασμένοι,και μας έχουν πάρει ΟΛΟΙ χαμπάρι,και μας δουλεύουν ψιλό γαζί!
άμα δεν φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο(που πολύ αμφιβάλλω,άν θα γίνει αυτό-κι αυτό διότι δεν συμφέρει τους "πολιτικούς" μας,κι έτσι δεν θα το αφήσουν να συμβεί*)
μην περιμένεις "επαναστάσεις"και καλιμέντο!

γιωργος είπε...

Αγαπητοι κυριοι οι σχολιασμοι σας ειναι πραγματι ουσιαστικοι.Το να μην ψωνιζουμε τις Κυριακες ειναι μια λυση . Το να δουλεψουμε στο ΕΜΕΙΣ ειναι προβλημα κι αυτο ισχυει.Προσωπικη μου αποψη ειναι η αναβαθμιση της δικης μας σχεσης με τον Θεο.Ο Ελληνας εχει ξεχασει τον Θεο και την λατρεια του.Απο κει ξεκινανε ολα.Αν την Κυριακη δεν παει ο Ελληνας στην εκκλησια , ο αγωνας του δε θα χει αποτελεσμα.