Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Δείξτε μου έναν Άγιο που ντύθηκε καρναβάλι και θα ντύνομαι κάθε μέρα από τώρα και στο εξής!

Κάποτε, οἱ ἄνθρωποι χρησιμοποιούσαμε τό δέρμα καί τά πούπουλα τῶν ζώων γιά νά ντυθοῦμε καί γιά ἄλλες ἀνάγκες, τώρα, χρησιμοποιοῦμε τό δέρμα καί τά πούπουλα τῶν ζώων, γιά νά μιάζουμε σάν ζῶα!
Σέ λίγες μέρες, θά γεμίσουν οἱ δέκτες τῶν τηλεοράσεων, τά περιοδικά καί οἱ ἐφημερίδες, μέ εἰκόνες ἀπό τό διεθνοῦς φήμης Καρναβάλι τοῦ Ρίο ντέ Τζανέιρο στήν Βραζιλία τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ἀλλά καί ἄλλων πόλεων στόν κόσμο καί δυστυχῶς καί τῆς Ἑλλάδας μας. Τά παγανιστικά Καρναβάλια, θά διεισδύσουν καί φέτος πάλι μέσα στά σχολεῖα, τά ἱδρύματα "διαπαιδαγώγησης" καί "διαφώτισης" ἀνηλίκων παιδιῶν-μαθητῶν, πού ὅπως κάθε χρόνο, μέ τήν ἄδεια τῶν διδασκόντων τους καί τίς εὐλογίες τῶν γονέων καί κηδεμόνων τους, κατά συντριπτική πλειοψηφία δυστυχῶς, θά προσυπογράψουν ἐκ νέου αὐτόν τόν ξεπεσμό, μέ τό νά ντυθοῦν καρναβάλια!

Τά Μ.Μ.Ε. θά μᾶς βομβαρδίσουν μέ χιλιάδες εἰκόνων, γεμάτων ἀπό ἀνθρώπους πού περιφέρονται καί χοροπηδᾶνε σάν ζῶα ἤ σάν δαίμονες, φορώντας μάσκες, φτερά, παρδαλά κοστούμια, ὑποκρινόμενοι τό ἄλλο φύλο, ἤ περιφερόμενοι δημοσίως ἀκόμη καί ἠμίγυμνοι ἤ ἐντελῶς γυμνοί! Χωρίς αἰδώ, χωρίς καμία ἠθική συστολή!

 «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὦν, οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι ταῖς ἀνοήτοις καὶ ὁμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 49,12).
Ἔρχονται λυγμοί καί δάκρυα στήν ψυχή εὐσεβῶν Χριστιανῶν καί συνετῶν ἀνθρώπων, μπροστά σέ ὅλο αὐτό τό δαιμονικό πανηγύρι, πού τώρα συνδέεται μέ γλέντια, τραγούδια, χορούς καί ἄλλες ἀσωτεῖες παντός περιεχόμενου πού "αἰσχρόν ἐστί καί λέγειν", αὔριο ὄμως θά συνδέονται μέ αἰώνια κόλαση μέ κλαυθμούς, ὀδυρμούς καί τριγμούς ὀδόντων!
"Στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν"(Ματθ. 7:14), μᾶς λέγει τό Εὐαγγέλιο. Οἱ καρναβαλικές παρελάσεις, σέ τίποτε δέν θυμίζουν αὐτήν τήν ὁδό,ἀλλά ἀντίθετα, θυμίζουν τήν εὐρύχωρη ὁδό πού τώρα προτιμοῦν πολλοί, πού ὅμως τελικά ὁδηγεῖ στήν κόλαση. Τί τραγικό! Νά τρέχουμε χαρούμενοι, τραγουδώντας καί χορεύοντας, στόν κατ' ἐξοχήν τόπο αἰωνίου θλίψεως, στόν ὁποίον δέν θά ὑπάρχει παρηγορία καμιά!
"Εἰσέλθετε διά τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεία ἡ πύλη καί εὐρύχωρος ἡ ὁδός, ἡ ἀπάγουσα είς τήν ἀπώλειαν καί πολλοί εἰσίν oἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς"(Ματθ.7,13)

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τό "κατ' εἰκόνα" τοῦ Θεοῦ! Οἱ βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἐπιπλέον, ἔχουμε λάβει μέ τό Ἅγιον Χρῖσμαμέσα μας τό Ἅγιον Πνεῦμα κι ἔχουμε τίς προδιαγραφές "τοῦ κάθ' ὁμοίωσιν", δηλαδή τῆς θεώσεως! Ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπος καί τέκνο τοῦ Θεοῦ ἔχει ἐν δυνάμει τό "καθ' ὁμοίωσιν", ἀρκεῖ νά θελήσει νά βαπτιστεῖ. «Οὐκ οἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμίν Ἁγίου Πνεύματος ἐστίν, οὗ ἔχετε ἀπό Θεοῦ καί οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν;» (Α΄ Κορ. στ΄19). Δέν εἴμαστε σάρκινα σώματα, εἴμαστε Ναοί Θεοῦ. "Οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν", λέγει, δέν ἀνήκουμε στόν ἑαυτό μας, ἀλλά εἴμαστε κτίσματα καί ἀνήκουμε στόν Θεό καί Δημιουργό μας. Δέν γίνεται ἑπομένως κανείς νά βεβηλώνει καί νά μεταχειρίζεται τό σῶμα του πού εἶναι Ναός Θεοῦ, σάν λημέρι ληστῶν καί βόθυνο (ὀχετό) ἀσωτειῶν. Κι ὅπως κανείς δέν βεβηλώνει τά ἄψυχα ντουβάρια μίας ἐκκλησίας, ἀπό εὐλάβεια καί κατανόηση, διότι μέσα της τελοῦνται τά Μυστήρια τοῦ Θεοῦ, πῶς καταντᾶ κανείς νά βεβηλώνει τό ἴδιο του τό σῶμα,πού σημειωτέον ἀποτελεῖ ἔμψυχο καί ζῶντα Ναό τοῦ Ὑψίστου;...
"καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως" (Πρός Ἐφεσ. 4,30).

Κι ἄν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τοῦ πλανήτη, οἱ μή Χριστιανοί καί οἱ μή βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι, ὠς σκοτισμένοι, καί αἱρετικοί-πλανεμένοι, ὑποκύπτουν στά πιό δαιμονιώδη πάθη τους καί ἀνταποκρίνονται στά κελεύσματα παλαιότερων εἰδωλολατρικῶν ἐποχῶν πού ἀναβιώνουν καί στά σατανικά προστάγματα τῆς σύγχρονης Νέας Ἐποχῆς, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τί θέση ἔχουμε σέ ὅλο αὐτό τό ξέφρενο δαιμονικό "πανηγύρι";
Ἀναρωτιέμαι:
Ἔτσι θά ἀνοίξουμε τό Τριώδιο τῆς μετανοίας μας στόν λίγο χρόνο πού μᾶς ἀπομένει σέ αὐτό τόν βίο;
Ἔτσι θά προετοιμαστοῦμε γιά τήν Μεγάλη Σαρακοστή πού ἀπαιτεῖ μεγαλύτερη πνευματική ἐγρήγορση καί ἐντατικώτερο ἀγώνα;
Ἔτσι θά πενθήσουμε τά ἐπερχόμενα Πάθη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί θά συμπάθουμε μαζί Του, γιά νά ἔχουμε ἐλπίδα καί νά συναναστηθοῦμε ;
Ἔτσι θά ἑλκύσουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ὅπου δέν ὑπάρχει ταπείνωση καί τήρηση τῶν ἐντολῶν Του, φεύγει σάν ἀτμός καί ἀφήνει τόν ἄνθρωπο γυμνό καί ἕρμαιο τοῦ κάθε πειρασμοῦ;
Ἥ μήπως πρῶτα θά φᾶμε χωρίς ἐγκράτεια, θά μεθύσουμε, θά τραγουδήσουμε, θά χοροπηδήσουμε, θά εὐτραπελίσουμε, θά ξετσιπωθοῦμε, θά γυμνητεύσουμε, θά πορνεύσουμε ἐνδεχομένως, θά σκανδαλίσουμε καί γενικά θά ἀσωτεύσουμε παντοιοτρόπως κι ἔπειτα θά τρέχουμε τελευταία στιγμή γιά νά ἐξομολογηθοῦμε (ἄν κι αὐτό...) καί θά πᾶμε τό Πάσχα μέ τήν λαμπάδα ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά δέκα λεπτά, ἀφοῦ πρῶτα ἀναξίως κοινωνήσουμε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ;;;
"Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ" (Κορνθ 11,1), μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος.
Καί ἐρωτῶ: ντύθηκε ποτέ καρναβάλι ὁ Ἀπόστολος, γιά νά τόν μιμηθοῦμε;
«Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιος εἰμί», (Α' Πέτρ. 1,16), μᾶς λέγει ὁ Κύριος.
Καί ἐρωτῶ: ντύθηκε ποτέ καρναβάλι ὁ Χριστός, γιά νά Τόν μιμηθοῦμε; Ἥ μήπως "ἄλλαζε κοστούμια καί στολές" ἡ Πανάχραντος καί Παναμώμητος Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τό κατ' ἐξοχήν παράδειγμα ταπεινότητος, σεμνότητος καί παρθενίας;

Δεῖξτε μου ἕναν Ἅγιο πού ντύθηκε καρναβάλι καί θά ντύνομαι κάθε μέρα τῆς ζωῆς μου ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς!
Ὁ κατ' ἐξοχήν μασκαράς εἶναι ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος μετασχηματίζεται ἀκόμη καί σέ Ἄγγελο Φωτός, προκειμένου νά παγιδεύσει στόν ἱστό τῆς ἀπωλείας τόν ἄνθρωπο καί ἀγαπημένο πλάσμα τοῦ Θεοῦ πού μισεῖ.
Ἄς μήν κρυβόμαστε πίσω ἀπό τό μικρό μας δάχτυλο! Θέλουμε πολλοί νά ἀκολουθοῦμε τά χνάρια τοῦδιαβόλου, τῶν δαιμόνων, τῶν ὀργάνων τους καί τοῦ κόσμου τούτου πού μᾶς ἑτοίμασαν μέ τήν "συνεισφορά" τῆς ὀλιγοπιστίας μας γιατί ἀγαπᾶμε τά πάθη μας κι ὄχι τά χνάρια τῶν Ἀχράντων ποδῶν τοῦ γλυκυτάτου μας Ἰησοῦ.

Καί μήν μοῦ πεῖ κανείς:

-Μήν τά σκαλίζεις τόσο τά πράγματα. Μήν τά παρουσιάζεις τραγικά. Ὁ περισσότερος κόσμος κάνει ἔτσι, δέν πειράζει. Λίγο νά χαροῦμε βρέ ἀδελφέ.
Καί ἀπαντῶ, γιά νά προλάβω τόν ὅποιον συνήγορο τοῦ διαβόλου, διά τοῦ ἁγίου στόματος Ἀποστόλου Παύλου:
- "μή συσχηματίζεσθε τῷ αἰώνι τούτῳ" (Ρωμ. 12, 2).

Αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή καί τό Ἅγιον θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ὅλα τά ὑπόλοιπα εἶναι"προφάσοις ἐν ἁμαρτίαις".

Καλή Σαρακοστή. Καλή μετάνοια.

Μ.Σ. ἐκπ/κός


7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

λέμε βρέ παιδί μου το σωστό πάντα,αλλά κάποιοι-οι πολλοι-έχουν ανάγκη να "ξεδώσουν",να χαρούν λιγάκι...
και για αυτούς,αυτό είναι χαρά και λίγο τρέλλα,και τέλοσπάντων ρε παιδί μου,έτσι μάθαμε να "γλεντάμε" στην Ελλάδα(..και στην Ελλάδα).
εντάξει έχετε δίκιο,αλλά ο Χριστός δεν είπε να είμαστε μέσα στη μαυρίλα!!
...και νομίζω οτι μας επιτρέπει να κάνουμε καρναβάλια,διότι πτωχοί στο πνεύμα καθώς είμαστε,αυτός είναι κι ο μόνος τρόπος να "ξεδίνουμε" λίγο αυτή την εποχή...
θα μου πείς...μακάρι νά 'μασταν έτσι και τη μεγάλη και αγία Σαρακοστή!!
αλλά μερικοί είναι!..(παντός καιρού)και τους προτιμώ,διότι δεν ψεύδονται και δεν υποκρίνονται,ούτε φοράνε τον πουριτανικό μανδύα...
μιλώ πάντα για την οπτική στο καθετί...αν το καρναβάλι είναι αθώα διασκέδαση και μόνον αυτό έχει καλώς...
υπάρχει όμως και η Σαρακοστή μετά,που και εκεί πρέπει να είμαστε "ντυμένοι"!...Χριστό ντυμένοι αυτή τη φορά,και πένθος,όχι γιατί λυπόμαστε για Κείνον,αλλά για τις αμαρτίες μας..
και μέσα απο αυτήν την υπέροχη "χαρμολύπη",την οποία αξίζει να ζήσουμε έστω για ΜΙΑ και μοναδική φορά στη ζωή μας,οδηγούμαστε στην Ανάσταση,τη ΜΙΑ και μοναδική αιώνια ζωή.
καλή δύνσμη σε όλους μας!

γιώργος είπε...

Δεν κατάλαβε ο προηγούμενος σχολιαστής το βαθύτερο νόημα του κειμένου ,που αυτοπροαίρετα σχολίασε.Δεν υπάρχουν πισωγυρίσματα σ αυτόν που θα βάλει τα χέρια στο άροτρο για να οργώσει.Και τέλος πάντων ας το καταλάβουν κάποιοι οτι ο φαρισαϊσμός είναι ξένος στη ζωή του χριστιανού.Τί πάει να πει "δεν πειράζει , δεν έγινε τίποτα";Έγινε και μεγάλη ζημιά μάλιστα.Υπάρχουν χριστιανοί που κάνουν αγώνα ενάντια στο πλάνο πνεύμα του κόσμου , ολόκληρες οικογένειες.Πώς εσύ ωχ αδερφιστή χριστιανέ μου με ελαφρά την καρδία δεν υπολογίζεις τον αγώνα του/τους;Πώς συνεχίζεις την ζωή σου μέσα σ αυτόν τον συμβιβασμό;Δεν αγανακτείς ; Τί βοήθεια του προσφέρεις ; Είμαστε υπεύθυνοι για την εν Χριστώ διαγωγή μας. Το γνωρίζεις αυτό; Αν όχι , μάθε το επιτέλους και μετά ευχήσου καλόν αγώνα.

Ανώνυμος είπε...

Όταν μπαίνουμε και σχολιάζουμε επι παντός επι στητού,κι έχουμε γνώμη για όλα,καλό είναι να κατανοούμε και τί γράφει ο άλλος(και γιατί το γράφει.(κι όχι απλά να σχολιάζουμε για να εκφέρουμε μια άποψη ή να δηλώσουμε παρόντες).
Αγώνα κάνουμε όλοι!αυτό που γράφω δεν έρχεται σε αντίθεση με τον αγώνα σου ή τον δικό μου.Απλώς,δεν κατάλαβες οτι το να διασκεδάζεις(ακόμα και αν αυτό φαντάζει "ξένο" για εσένα)είναι και αυτό μέσα στη ζωή.Στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι διασκέδαζαν πηγαίνοντας σε γάμους(ο Χριστός παρεβρέθη στο γάμο στην Κανά,και μάλιστα έκανε και το πρώτο του θαύμα εκεί).Σήμερα οι άνθρωποι διασκεδάζουν αλλιώς,πώς να γίνει δηλαδή...?Απλά βρές μου ένα σημείο που λέει το ευαγγέλιο οτι πρέπει να είσαι μέσα στην μαύρη μαυρίλα,και θα συμφωνήσω μαζί σου.
(πιάσαμε όλοι ένα πληκτρολόγιο στα χέρια μας,και νομίζουμε οτι τα ξέρουμε όλα...)τέλοσπαντων...υγεία!

Ανώνυμος είπε...

υ.γ.
αν και δε συμμετέχω σε "πανηγυράκια" γενικότερα,πιστεύω είναι καλύτερα που και που να εκτονώνεται κάποιος έτσι,παρά να του μένουν άλλα "κουσούρια"

γιώργος είπε...

Το έλεος του Κυρίου τεράστιο.Η ανοχή του απέναντι μας μεγάλη , αλλά είναι και Δίκαιος Κριτής.Και θα πει τότε"μακαρίοι οι πενθούντες διότι ΤΩΡΑ θα παρακληθούν".Ενώ αυτοί που γελούν , γλεντοκοπούν, μασκαρεύονται και περνούν την ώρα τους στη ραστώνη , τί θα ακούσουν;...Ας ψάξει ο καθένας τις γραφές και ας πάρει την απάντησή του.

Ανώνυμος είπε...

ισσοροπία χρειάζεται σε όλα και οχι βαρύγδουποι χαρακτηρισμοί.
μακάρι να κάνουμε αυτά που λέμε και πιστεύουμε και να μην μένουμε μόνο στα λόγια,κι απο 'κεί και πέρα....τα καρναβάλια είναι το λιγότερο πιστεύω.
εδώ μας φονεύουν κάθε μέρα εν ψυχρώ και κανείς δεν μιλάει! πήγε προχθές ο Αντωνάκης στο Άγιο όρος και εισέπραξε και τα εύσημα αντί να τον πάρουν με τις πέτρες!...και μετά μου λέτε οτι μας φταίνε τα μασκαρέματα???
ΕΛΕΟΣ όμως....ας γίνουμε και λίγο πιο "ευαίσθητοι" και στα σημαντικά,και αφήστε τον κόσμο να διασκεδάσει "έτσι" αφού το θέλει!δεν καταλαβαίνετε οτι χρειάζεται αυτό,για να μην πηδάνε απο τα μπαλκόνια?! έτσι μάθαμε,έτσι μας έμαθαν...η ευθύνη είναι 50-50! αν δεν βάλει το κράτος το χέρι του και σε αυτό,ο Έλληνας δεν πρόκειται να καταλάβει!...αλλά ποιός να βάλει χέρι άραγε...? οι ορθόδοξοι πολιτικοί μας?! ξυπνήστε επιτέλους! κοιμόμαστε και αδιαφορούμε για τον άλλο που ψοφάει δίπλα μας,και μείς ταβάζουμε με τα καρναβάλια!έλεος(..μα έλεος όμως!)

γιώργος είπε...

Στους Μακαρισμούς ο Κύριος μας λέει:" μακάριοι οι κλαίοντες νυν , ότι γελάσετε."Που υπάρχει ο λόγος αυτός; Μα φυσικά στο ευαγγέλιο.Δεν μακαρίζει αυτούς που τώρα γελάνε.Άραγε τί τους περιμένει τους ανθρώπους αυτούς;...Θέλεις να χαλαρώσεις από την καθημερινότητα ; Ωραία , κάντο .Πρέπει να ντυθείς καρνάβαλος για να το κάνεις αυτό;Σε ομιλία του ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης έχει τονίσει ότι ο χριστιανός πάει κόντρα στο ρεύμα.Άντε να αγωνιστούμε λιγάκι.