Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Ἕνας στοὺς τρεῖς μαθητὲς στὴν Ἑλλάδα ἔχει πέσει θύμα σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ

Ἰδοὺ τὸ πραγματικὸ κατόρθωμα: τὸ «Νέο Σχολεῖο» ποὺ οἰκοδομήθηκε ὑπὸ τὶς πρωτοποριακὲς ἐμπνεύσεις καὶ τοὺς ὁραματικοὺς σχεδιασμοὺς τῶν Ἐργολάβων τῆς “Παιδείας” μὲ τὶς καινοτόμες ἀπόψεις! Ἄντε τώρα νὰ μαζέψεις τὰ ἀμάζευτα (δηλ. τὸν σχολικὸ ἐκφοβισμό) μὲ «διαδραστικὰ ἐκπαιδευτικὰ ἐργαλεῖα»…! Ἀρκεῖ βεβαίως ποὺ ἐξοβελίζονται τὰ Θρησκευτικὰ καὶ ἡ ἐν γένει Ἀγωγὴ ἀπὸ τὰ σχολεῖα.
Μὲ τὸ σύνθημα “Κάνε τὴ διαφορά. Μίλα τώρα” Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις ἀπὸ ἕξι εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἑνώνουν τὶς δυνάμεις τους καὶ προχωροῦν στὴν ὑλοποίηση εὐρωπαϊκῆς καμπάνιας γιὰ τὴν πρόληψη καὶ τὴν καταπολέμηση ἑνὸς φαινομένου, ποὺ τείνει νὰ πάρει μεγάλες διαστάσεις μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα, αὐτὸ τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ.
“Ἕνας συμμαθητής μου πέρυσι στὸ Γυμνάσιο δεχόταν ἐκβιασμὸ ἀπὸ ἕνα παιδὶ κατὰ τρία χρόνια μεγαλύτερό του, ὅτι ἐὰν δὲν τοῦ δώσει λεφτά, θὰ τὸν δείρει. Ὁ συμμαθητής του τὰ ἔδινε, γιατί φοβόταν καὶ δὲν ἤξερε τί νὰ κάνει. Κάποια στιγμὴ ἦρθε καὶ μοῦ μίλησε καὶ ἀπευθυνθήκαμε στὴ γραμμὴ SOS γιὰ τὰ παιδιὰ 1056 καὶ ἔτσι τὸ πρόβλημα λύθηκε”, διηγήθηκε ὁ μαθητὴς Ἄγγελος, κατὰ τὴν διάρκεια σχετικῆς συνέντευξης Τύπου.
Ἕνας στοὺς τρεῖς μαθητὲς τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως στὴν Ἑλλάδα ἔχει πέσει θύμα σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ, ἐνῶ ἕνας στοὺς δύο μαθητὲς τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως γίνεται μάρτυρας περιστατικῶν σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ, ὅπως προκύπτει ἀπὸ ἔρευνα ποὺ διενεργήθηκε σὲ περισσότερους ἀπὸ 16.000 μαθητές, στὸ πλαίσιο τῆς εὐρωπαϊκῆς καμπάνιας.
Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν ἀντίστοιχα φαινόμενα βίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔλλειψη ἐνημέρωσης ἐκπαιδευτικῶν, γονιῶν καὶ μαθητῶν γύρω ἀπὸ τὰ φαινόμενα αὐτά, ἕξι ΜΚΟ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ἰταλία, τὴν Βουλγαρία, τὴν Ἐσθονία, τὴν Λετονία καὶ τὴν Λιθουανία, μὲ συντονιστὴ τὸ “Χαμόγελο τοῦ παιδιοῦ” προχώρησαν στὴν δημιουργία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καμπάνιας κατὰ τοῦ Σχολικοῦ Ἐκφοβισμοῦ.
Στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος δημιουργήθηκαν οἱ διαδικτυακοὶ τόποι antibullying.eu, ποὺ παρέχει πληροφόρησε ἐκπαιδευτικούς, παιδιὰ καὶ γονεῖς, καὶ yousmile.gr γιὰ τὴν ἐπικοινωνία τῶν παιδιῶν μεταξύ τους, ὑλοποιήθηκε ἐκτεταμένη ἔρευνα σὲ μαθητὲς δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως στὶς συμμετέχουσες χῶρες, ἀναπτύχθηκε ἕνα σύγχρονο διαδραστικὸ ἐκπαιδευτικὸ ἐργαλεῖο γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ μαθητὲς καὶ σχεδιάστηκε μία ἐνημερωτικὴ καμπάνια γιὰ προβολὴ ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης. Στόχοι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καμπάνιας κατὰ τοῦ Σχολικοῦ Ἐκφοβισμοῦ εἶναι ἡ προώθηση τῆς ἄμεσης συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ, ἡ ἀναβάθμιση τοῦ ρόλου τῶν ἐκπαιδευτικῶν στὴν ἀναγνώριση καὶ διαχείριση τοῦ φαινομένου καὶ ἡ ἀνάπτυξη στρατηγικῆς εὐαισθητοποίησης τοῦ κοινοῦ.
Τὸ ἔργο ὑλοποιεῖται τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, μὲ συντονιστὴ ἑταῖρο τὸ “Χαμόγελο τοῦ Παιδιοῦ”. Ὁ συνολικὸς προϋπολογισμὸς τοῦ προγράμματος ἀνέρχεται σὲ 189.278 εὐρώ, τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τοῦ ὁποίου καλύφθηκε ἀπὸ τὸ κοινοτικὸ πρόγραμμα “Daphne III”. “Ἦρθε ἡ στιγμὴ νὰ θέσουμε ἑαυτοὺς στὴν διάθεση τῶν παιδιῶν καὶ κάτω ἀπὸ θεσμικὲς ὀμπρέλες. Ἡ εὐρωπαϊκὴ καμπάνια δὲν εἶναι ἄλλη μία διαφημιστικὴ καμπάνια. Ἀποτελεῖ ἕνα μήνυμα ἐνημέρωσης, ἀφύπνισης, κινητοποίησης”, παρατήρησε κατὰ τὴ σχετικὴ συνέντευξη τύπου ὁ πρόεδρος τοῦ “Χαμόγελου τοῦ Παιδιοῦ”, Κώστας Γιαννόπουλος. “Ἂν συνομολογήσουμε ὅτι ὑπάρχει ἡ εὐθύνη τῆς πολιτείας, τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, καθὼς καὶ τῶν γονιῶν, τότε θὰ δοῦμε ὅτι συνεπάγεται ἡ ἀνάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιῶν. Γιὰ μᾶς προτεραιότητα εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς σὲ σχέση μὲ τὴν πρόληψη τοῦ φαινομένου καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας προχώρησε στὴν δημιουργία Παρατηρητηρίου Πρόληψης τῆς Σχολικῆς Βίας καὶ τοῦ Ἐκφοβισμοῦ”, ὑπογράμμισε ὁ ὑφυπουργὸς Παιδείας, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.
Ἡ ἔρευνα
Ἡ ἔρευνα κάλυψε τὶς ἕξι εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ὑλοποιήθηκε σὲ ἰδιαίτερα ἐκτεταμένο δεῖγμα σχολείων τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως. Συμμετεῖχαν συνολικὰ 16.227 μαθητὲς δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως ἀπὸ τὶς ἕξι χῶρες τοῦ προγράμματος, οἱ ὁποῖοι συμπλήρωσαν εἰδικὸ ἐρωτηματολόγιο. Σημειώνεται ὅτι πῆραν μέρος 4.987 μαθητὲς ἀπὸ 167 σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας στὴν Ἑλλάδα καταδεικνύουν ὅτι τὸ 31,98% τῶν παιδιῶν ὑπῆρξε θύμα σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ εἴτε κατ᾽ ἐπανάληψη εἴτε περιορισμένες φορές. Ἀρκετὰ μεγαλύτερο εἶναι τὸ ποσοστὸ τῶν μαθητῶν ποὺ ὑπῆρξαν θύματα σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ στὴν Λιθουανία (51,65%) καὶ στὴν Ἐσθονία (50,07%). Ἀκολουθοῦν οἱ μαθητὲς τῆς Βουλγαρίας (34,66%) καὶ τῆς Λετονίας (25,21%). Τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ στὴν Ἰταλία εἶναι 15,09% καὶ ἔτσι ἡ Ἰταλία καθίσταται ἡ χώρα μὲ τὸ μικρότερο ποσοστὸ ὁμολογούμενης θυματοποίησης μεταξὺ τῶν ἕξι χωρῶν.
Τὸ φαινόμενο τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ στοὺς Ἕλληνες μαθητὲς ἔλαβε χώρα περισσότερο εἴτε ἔξω ἀπὸ τὸ σχολεῖο (35,38%) εἴτε στοὺς διαδρόμους τοῦ σχολείου (32,7%). Ἀκολουθεῖ ἡ σχολικὴ τάξη (24,4%) καὶ ἡ γειτονιὰ ἢ τὸ πάρκο (21,84%). Σημαντικὸ ποσοστὸ (20,93%) δήλωσε ὅτι ὑπῆρξε θύμα σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ στὸ διαδίκτυο.
Ἡ χρήση κοροϊδευτικῶν ὀνομάτων εἶναι ἡ συνηθέστερη μορφὴ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ 60,69% τῶν μαθητῶν τῶν ἑλληνικῶν σχολείων ποὺ δήλωσαν θύματα.
Δεύτερη συνηθέστερη μορφὴ ἐκφοβισμοῦ εἶναι τὰ σπρωξίματα- χτυπήματα (45,39%), μὲ τὰ πειράγματα λόγῳ τῆς ἐξωτερικῆς ἐμφάνισης νὰ ἀκολουθοῦν μὲ ποσοστὸ 36,3%.
Τὰ χαμηλότερα ποσοστὰ ἐντοπίστηκαν στὴ χρήση κινητῶν τηλεφώνων καὶ τοῦ διαδικτύου, ὅπου ἡ ἀνάρτηση ἐξευτελιστικῶν φωτογραφιῶν στὸ διαδίκτυο ἔλαβε 14,26% καὶ ἡ διάδοση ἐξευτελιστικῶν φωτογραφιῶν μέσῶ κινητῶν 12,82%.
Ἀπὸ τὴν ἔρευνα σὲ ὅλες τὶς χῶρες προέκυψε ὅτι τὸ βασικὸ χαρακτηριστικο τοῦ θύματος εἶναι ἀνισορροπία δύναμης ἀνάμεσα σὲ αὐτὸ καὶ τὸ θύτη. Ἀκολουθοῦν χαρακτηριστικὰ ποὺ διαφοροποιοῦν τὸ θύμα ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους, ὅπως ἡ ἐθνικότητα, ἡ ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση, ἡ σωματικὴ ἀνεπάρκεια καὶ οἱ σεξουαλικὲς προτιμήσεις.
Σχετικὰ μὲ τὸν θύτη προκύπτει ὅτι συνήθως πρόκειται γιὰ παιδὶ οἰκογενειῶν μὲ ἐνδοοικογενειακὰ προβλήματα καὶ κακὲς σχέσεις μεταξὺ τῶν μελῶν. Συνήθως ὁ θύτης ἔχει ἄσχημες σχέσεις μὲ συμμαθητὲς καὶ καθηγητὲς καὶ μειωμένη σχολικὴ ἐπίδοση.
Οἱ μάρτυρες- παρατηρητὲς φαινομένων σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ ἐπιλέγουν στὴν πλειοψηφία τους νὰ βοηθήσουν τὸ θύμα, χωρὶς νὰ λείπουν καὶ οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες ποὺ ἀγνοοῦν τὸ περιστατικὸ εἴτε γιατί φοβοῦνται τὶς συνέπειες εἴτε γιατί δὲν ξέρουν πῶς νὰ παρέμβουν. Οἱ ἴδιοι δηλώνουν ὅτι οἱ καθηγητές τους παρεμβαίνουν σὲ μεγάλο ποσοστὸ στὰ περιστατικά, ἀλλὰ συχνὰ δὲν γνωρίζουν τὸν τρόπο παρέμβασης γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ ἐνημερωθοῦν πιὸ ἀναλυτικά.
Τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἐργαλεῖο
Στὸ πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καμπάνιας δημιουργήθηκε διαδραστικὸ ἐκπαιδευτικὸ ἐργαλεῖο ἐνάντια στὸ σχολικὸ ἐκφοβισμό. Στὸ ἐργαλεῖο παρουσιάζονται δύο ἱστορίες ἐκφοβισμοῦ στὸ περιβάλλον τοῦ σχολείου καὶ σὲ διαδικτυακὸ περιβάλλον. […] Τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἐργαλεῖο, ποὺ συμπληρώνεται ἀπὸ ψηφιακὴ βιβλιοθήκη μὲ ἐπιστημονικὸ ὑλικό, εἶναι διαθέσιμο μέσῳ τῆς ἱστοσελίδας antibullying.eu.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: