Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΝΙΤΣΗΣ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ»


Ἐν Κονίτσῃ τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2016
Πρός
Φοιτητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
«Τέκνα τῶν Ἁγίων Δημητρίου καί Πορφυρίου»
Εἰς Θεσσαλονίκην


Ἀγαπητοί μου Φοιτηταί,
Κατά πρῶτον λόγον, νά εὐχηθῶ εὐλογημένον παρά Κυρίου τόν Νέον Ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητός Του, ἐν ὑγείᾳ, ἁγιασμῷ καί πνευματικῇ χαρᾷ.

Κατά δεύτερον λόγον, νά ἐκφράσω τήν βαθεῖαν χαράν μου διά τήν Ἡμερίδα, τήν ὁποίαν διοργανώνετε σήμερον, Τρίτην, 12ην Ἰανουαρίου 2016, πρός τιμήν καί δόξαν τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Πορφυρίου, μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Πορφύριος καί οἱ Νέοι». Εἰς καιρούς, ὡς αὐτοί τούς ὁποίους διερχόμεθα, κατά τούς ὁποίους διά μέν τά πνευματικά καί τά ἐθνικά θέματα ἐπικρατεῖ, γενικῶς, ἀδιαφορία, διά δέ τά κοινά, καθημερινά ζητήματα, τό ἐνδιαφέρον τῶν πολλῶν καί δή καί νέων ἀνθρώπων στρέφεται πρός τά ὑλικά, συχνά δέ καί τά ἐφάμαρτα, πρωτοβουλίαι, ὡς ἡ ἰδική σας, τονώνουν τήν πίστιν καί τήν ἐλπίδα, ὅτι τά χριστιανικά νειᾶτα εὐρίσκονται εἰς τάς ἐπάλξεις τοῦ χρέους, πού ἔχουν – καί ἔχομεν ὅλοι – διά τήν δόξαν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους.
Ἀκούω τόν Εὐαγγελιστήν Ἰωάννην νά ἀπευθύνεται στά νειᾶτα: «Ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καί νενικήκατε τόν πονηρόν», διότι «μείζων ἐστίν ὁ ἐν ὑμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ». «Καί αὕτη ἐστιν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἠμῶν» (Α΄Ἰωάν. β΄14. δ΄4. ε΄4).
Σᾶς συγχαίρω, λοιπόν, διά τήν θεάρεστον καί ὡραίαν πρωτοβουλίαν σας. Ἐμπρός, πάντοτε ἐμπρός. Ὁ Ἅγιος Δημήτριος καί ὁ Ἅγιος Πορφύριος σᾶς δείχνουν τόν δρόμον, πού εἶναι μέν δύσκολος – διότι εἶναι δρόμος τοῦ χριστιανικοῦ καθήκοντος - ἀλλά πού ὁδηγεῖ εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Χριστοῦ, τήν γεμάτην Φῶς καί Δόξαν. Καί ἐγώ, ταπεινῶς θά σᾶς συνοδεύω νοερῶς μέ τήν πτωχήν προσευχήν μου. Καλήν ἐπιτυχίαν.

Πρός Χριστόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: