Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Ἐπιστολή σέ ἀγαπητούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς Φοιτητές τῆς Θεολογίας


       
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας μας,
χαίρετε τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τῆς ὁποίας τίποτε γλυκύτερο δέν ὑπάρχει στόν κόσμο.

          Χαίρω γιά τήν εὐλογημένη σας χριστιανική ὁμάδα καί πνευματική σας συντροφιά. Ἔτσι, ὁ ἕνας συμπνευματίζεται μέ τόν ἄλλο. Καί ὅλοι μαζί ἀποτελεῖτε μία δύναμη τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τήν ὁποία δίνετε μιά καλή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ στήν σημερινή κοινωνία.
          Χάρηκα ἐπίσης ἀπό τήν πληροφορία ὅτι θέλετε νά τιμήσετε τόν νέον ὅσιο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη. Εἶχα τήν χαρά καί τήν θεία εὐλογία, φίλοι μου, νά γνωρίσω τόν πατέρα αὐτόν τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἀσπαστῶ τήν χεῖρα του, νά ἀκούσω τίς ἅγιες νουθεσίες του καί νά λάβω τήν εὐχή του.

          Ἐπειδή γνωρίζω ὅτι θέλετε νά εἶστε ἀγωνιστές γιά τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς πίστεώς μας, γι’ αὐτό σᾶς λέγω καί σᾶς προτρέπω νά στρέψετε ἰδιαίτερα τήν προσοχή σας στόν βίο καί τήν διδασκαλία τοῦ ὁσίου πατρός Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Γιατί, γιά νά εἶναι οἱ ἀγῶνες μας εὐλογημένοι ἀπό τόν Κύριο, πρέπει νά ἀπορρέουν ἀπό μιά καρδιά πού ἀγαπάει πολύ τόν Χριστό καί ἀγωνίζεται νά εἶναι καθαρή ἀπό τούς μολυσμούς τῆς ἁμαρτίας. Ἐάν δέν συνδυάζουμε τήν ἀγωνιστικότητα μέ τήν πνευματικότητα, τότε οἱ ἀγῶνες μας γιά τήν πίστη, δέν θά εἶναι εὐάρεστοι στόν Χριστό καί γι’ αὐτό δέν θά εἶναι πετυχημένοι. Ὁ βίος τοῦ ἁγίου πατρός ἡμῶν Πορφυρίου μᾶς λέγει ὅτι, ὅ,τι λέγουμε καί ὅ,τι κάνουμε πρέπει νά ξεκινᾶ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι ἀπό αἴσθημα προβολῆς καί ὅλα πρέπει νά ἀρχίζουν μέ προσευχή καί νά συνοδεύονται μέ τήν προσευχή.
          Γιά νά τό πετύχουμε αὐτό, φίλοι μου, γιά νά ἀποκτήσουμε, δηλαδή, ἀγάπη στήν προσευχή καί καθαρότητα καρδιᾶς, αὐτό εἶναι ὁλόκληρη ἐπιστήμη. Τήν ἐπιστήμη αὐτή τήν ξέρουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά θά τήν δεῖτε ἁπλουστευμένη καί πρακτικά δοσμένη στις διδαχές τοῦ ὁσίου πατρός Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, τόν ὁποῖον ἡ νεωστί ἀδελφότητά σας ἀγαπᾶ καί τιμᾶ. Ἔχουν ἐκδοθεῖ πολλά βιβλία, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στόν πατέρα αὐτόν. Εἶναι βιβλία αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων μαρτύρων τοῦ ἁγιασμένου πατρός, γι’ αὐτό καί ἔχουν μεγαλυτέρα ἐγκυρότητα. Διαβάσατέ τα μέ σειρά καί θά ὠφεληθεῖτε τά μέγιστα.
          Ἀπό τόν ἅγιο πατέρα Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη μοῦ κάνει ἐντύπωση, μεγάλη ἐντύπωση μοῦ κάνει, τό ὅτι ἀγαποῦσε τήν θεολογία καί ὡς ἐπιστήμη. Μόνος του κατάφερε νά συλλαβίζει καί νά διαβάζει ἔπειτα μέ εὐχέρεια βιβλία καί δόθηκε ἔπειτα στήν μελέτη πατερικῶν ἀναγνωσμάτων καί θεολογικῶν μελετῶν. Καί ἔγινε μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία εἶχε πλούσια, ἕνας μεγάλος θεολόγος, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς διδαχές του. Σᾶς συνιστῶ νά ἀγαπήσετε ἰδιαίτερα τόν νέον αὐτόν ὅσιο πατέρα τῆς Ἐκκλησιας μας καί νά γίνετε καλοί ὑποτακτικοί του καί μαθητές του. Ὁμοίως συνιστῶ νά μελετήσετε καί τίς διδαχές τοῦ ἄλλου ἡγιασμένου πατρός Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου καί αὐτοῦ ἀσκητοῦ. Οἱ ἐκδοθέντες πέντε τόμοι ἀπό τό μοναστήρι τῆς Σουρωτῆς ἀποτελοῦν ἕνα σπουδαῖο πατερικό ἔργο, τό Γεροντικό τοῦ αἰῶνος μας.
          Εὔχομαι, ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, νά ἔχετε πλούσια τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ζωή σας καί νά γεύεσθε τήν γλυκύτητα τῆς προσευχῆς καί τῆς θεολογίας. Νά εἶστε ταπεινοί καί νά ζεῖτε ἁγνά καί καθαρά. Ἰδιαίτερα τονίζω νά ἔχετε ὀρθόδοξο ἐκκλησιολογικό φρόνημα. Νά εἶστε δηλαδή ἑνωμένοι μέ τήν Ἐκκλησία. Ἀλλά λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὅτι ἄν δέν ὑπάρχει Ἐπίσκοπος καί ἱερατεῖο, δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία. «Ἄνευ τούτων Ἐκκλησία οὐ καλεῖται», λέγει ἐπί λέξει ὁ ἅγιος πατήρ. Νά ἀγαπᾶτε τόν Ἐπίσκοπό σας, τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμον, νά τόν τιμᾶτε πρεπόντως καί νά τοῦ εἶστε βοηθοί στούς ἀγῶνες Του, τέκνα Του πιστά.
          Ἐλπίζω ὁ Θεός νά δώσει κάποτε τήν καλή εὐκαιρία νά συναντηθοῦμε καί προσωπικά, διά νά ἰδῶ καί ἀπό κοντά τήν Χάρη, μέ τήν ὁποία σᾶς ἐχαρίτωσε ὁ Κύριος.
          Εὐλογημένο τό Νέο Ἔτος. Εὔχομαι τό ἔτος αὐτό νά ἀγαπήσετε περισσότερο τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί νά ἀποκτήσετε πλουτισμόν ὀρθοδόξου θεολογίας.

Μέ πολλές εὐχές

+Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως Ἰερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: