Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Θράκη: Τὰ μιλήσανε τὰ συμφωνήσανε κι ἂς καεῖ τό... παλιάμπελο

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Tερζής
Ἡ Θράκη, ἡ Ἑλληνικὴ Θράκη, δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐμφανίστηκε στὰ τηλεοπτικὰ παράθυρα τίς τελευταῖες ἡμέρες. Ἡ Θράκη δὲν εἶναι, οὔτε ποτὲ πρόκειται νὰ γίνει πεδίο πολιτικῆς ἀντιπαράθεσης μεταξὺ πολιτικῶν καὶ ψευδοπατριωτῶν τύπου Σαμαρὰ – Βενιζέλου καὶ ἐθνομηδενιστῶν καὶ διεθνιστῶν τύπου Τσίπρα – Κουβέλη - Θεοδωράκη. Ἡ Θράκη εἶναι ἕνα κομμάτι Ἑλληνικῆς γῆς, πολύπαθο ὅπως καὶ ἄλλες περιοχὲς αὐτῆς τῆς χώρας, στὸ ὁποῖο ζοῦνε ἄνθρωποι. Χριστιανοὶ καὶ μουσουλμάνοι, ποὺ στενάζουν εἴτε κάτω ἀπὸ τὶς ἀφόρητες καὶ παράλογες πιέσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς κυβέρνησης τῆς Ἑλλάδας, εἴτε κάτω ἀπὸ τὸν ἀλυτρωτισμὸ καὶ διχασμὸ ποὺ προσπαθεῖ νὰ εἰσάγει ἡ Τουρκία μέσω τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς.

Αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, χριστιανοὺς καὶ μουσουλμάνους τοὺς δένει ἡ καθημερινὴ ἀγωνία γιὰ τὸ σήμερα καὶ τὸ αὔριο. Τοὺς δένει ἡ γῆ ποὺ δουλεύουν, τοὺς δένει ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν τόπο στὸν ὁποῖο γεννήθηκαν. Τοὺς δένει τὸ....

κρασὶ καὶ ὁ καφὲς ποὺ πίνουν παρέα. Τοὺς δένουν τὰ ἴδια βάσανα… Μὰ περισσότερο ἀπὸ ὅλα τους δένει το ὅτι μαζὶ στενάζουν κάτω ἀπὸ τὴν ἀλλοφροσύνη ἐκείνων ποὺ παίζουν παιχνίδια στὴν πλάτη τους καὶ εἰς βάρος τους. 

Στὴ Θράκη μένουν ἄνθρωποι καὶ ὄχι ἀριθμοί. Η Θράκη εἶναι χῶρος ποὺ κατοικοῦν ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ὄνειρα. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κατορθώσει νὰ ζοῦνε ἁρμονικὰ μαζί, παρὰ τὶς συνεχεῖς προσπάθειες -πληρωμένων ἐπιτήδειων ἢ ἀνίκανων- νὰ τοὺς χωρίσουν καὶ νὰ τοὺς βάλουνε νὰ «χτυπηθοῦν» μεταξύ τους.

Ἡ Θράκη εἶναι ἕνα σταυροδρόμι πολιτισμῶν. Εἶναι ἕνας χῶρος ποὺ λειτουργεῖ σὰν παγκόσμιο πρότυπο συμβίωσης μεταξὺ διαφορετικῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων. Καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ δὲν ἀρέσει σε μερικούς, ποὺ βλέπουν τὰ χαρίσματα τῆς Θράκης, γεωπολιτικὰ καὶ γεωοικονομικά, καὶ ὀνειρεύονται νὰ χτίσουν τὴν δική τους Ζώνη Εὐμάρειας, ἂν χρειαστεῖ σκορπώντας καὶ αἷμα… Ποσῶς τοὺς ἐνδιαφέρει. Ἀρκεῖ νὰ μπορέσουν νὰ φτιάξουν τὴν δική τους οἰκονομικὴ ζώνη (ΕΟΖ), ἀρκεῖ νὰ μπορέσουν νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν δική τους ὕπαρξη στὴν περιοχὴ ὡς «δύναμη ἀσφάλειας» τῶν ἐνεργειακῶν ἀγωγῶν. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἰκανότατοι ἐπιτήδειοι, ξέρουν πὼς τὸ δικό τους ὄφελος μπορεῖ νὰ ἐξασφαλισθεῖ μόνο μέσα ἀπὸ τὴν ἀναταραχὴ τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ.

Κι ἐπειδὴ τὰ συμφέροντα αὐτῶν τῶν «ἰκανότατων ἐπιτήδειων» μποροῦν νὰ ὑλοποιηθοῦν μόνο μέσω τῆς χρήσης τῶν «ἰκανότατων χρήσιμων ἠλιθίων» (ποὺ ὑπάρχουν παντοῦ καὶ πάντα), ἡ Θράκη τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔγινε ὁ τόπος «σύγκρουσης» ποὺ ὅλως παραδόξως δὲν ἄγγιξε τὰ πραγματικὰ προβλήματα, ἀλλὰ ἀσχολήθηκε μὲ ()πολιτικὲς ποὺ εἶναι ἄμεσα προσδεδεμένες μὲ τὴν ἐκλογὴ προσώπων καὶ τὴν ἰσχὺ τῶν κομμάτων!!! Κουβέντα γιὰ τὴν ἀνεργία, κουβέντα γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη, κουβέντα γιὰ τὸ τοπίο τῆς καταστροφῆς. Ὅπως φυσικά, κουβέντα δὲν εἰπώθηκε γιὰ τὶς δυνατότητες ἐξέλιξης, ἐκμετάλλευσης ἤδη ὑπαρχόντων πόρων τῆς περιοχῆς…

Ξαφνικά, ἀφοῦ διαπιστώθηκε πὼς τὸ πολιτικὸ διακύβευμα (τοῦ διαμοιρασμοῦ τῆς ἐκλογικῆς πίτας) ἄρχισε νὰ ἀπειλεῖ μὲ περισσότερες ζημίες παρὰ ὀφέλη, τὰ ἀντίπαλα συγκρουόμενα πολιτικὰ στρατόπεδα, ἀποφασίσθηκε νὰ κλείσει τὸ θέμα μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες.

Κι ἐπειδὴ μέγα θαῦμα τρεῖς ἡμέρες, ἐμφανίστηκαν στὰ τηλεοπτικὰ παραθυρα οι «εἰδικοὶ δημοσιογράφοι» καὶ ὡς ἄλλοι ἀρχάγγελοι διεμήνυσαν τὸ «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου», διαλάλησαν τὴν εὐαισθησία τῆς Θράκης, ἀναγνώρισαν πὼς ὑπάρχουν λάθη ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς (χωρὶς νὰ ἀναφερθοῦν στὸ τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσαν) καὶ κάλεσαν σὲ «κατάπαυση τοῦ πυρός»… Τόσο ἁπλά. Ὄμορφα καὶ ὡραία. Χωρὶς ὑπότιτλους, χωρὶς ἐπεξηγήσεις τοῦ τί ἤθελε νὰ πεῖ ὁ ποιητής, ἐμφανίστηκε ὁ «εἰδικὸς δημοσιογράφος», ὁμολογεῖ τὸ ἔγκλημα, δὲν κατονομάζει τὸν δολοφόνο, σκεπάζεται ὁ τόπος τοῦ ἐγκλήματος καὶ ἡ «αὐλαία» πέφτει, γιατί τὸ πολιτικὸ κόστος εἶναι σοβαρότερο ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ κόστος, κοστολογεῖται περισσότερο ἀπὸ μία ὁλόκληρη γεωγραφικὴ περιοχὴ καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζοῦνε σὲ αὐτήν.

Και αφοὺ θεωρήθηκε πὼς ἡ «ἀφορμὴ» τῆς σύγκρουσης δὲν ὑφίσταται πλέον, κλείνει τὸ θέμα, χωρὶς νὰ σκεφθεῖ κανεὶς τὶς πραγματικὲς αἰτίες, τὰ ὅσα ἤδη ἔχουν συμβεῖ ἢ συνεχίζουν νὰ συμβαίνουν σὲ μία περιοχὴ «ἐθνικὰ εὐαίσθητη», ὅπως τὴν ἀποκάλεσε ὁ «εἰδικὸς δημοσιογράφος», ποὺ ἐξετέλεσε χρέη κατὰ παραγγελίαν «ἰατροδικαστή».

Ξεχάστηκε μὲ μιᾶς ἡ χρόνια πολιτικὴ ἀνικανότητα(;), ἡ χρόνια πολιτικὴ ἐγκληματικὴ συμπεριφορά, ἡ παιδιαριώδης προσέγγιση μίας ἐθνικὰ εὐαίσθητης περιοχῆς. Ξεχάστηκε ἡ «ἀπόπειρα» κατάργησης τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάνης, ἂν καὶ ἡ «κερκόπορτα» ἤδη ἄνοιξε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ φαίνεται πὼς συγκεντρώνουν τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν γιὰ νὰ κυβερνήσουν (καὶ ὄχι νὰ ὑπηρετήσουν) αὐτὴν τὴν χώρα.

Ξεχάστηκε τὸ τουρκικὸ προξενεῖο, ὁ τρόπος λειτουργίας του, οἱ συμφωνίες πολιτικῶν κομμάτων μαζί του…

Ξεχάστηκαν οἱ εὐθύνες ὄλων οσων ἐπὶ δεκαετίες ἕως σήμερα σιωποῦν στὴν ἐπικίνδυνη δράση («συμμάχων» ἢ διαφόρων «χορηγούμενων ὀργανώσεων») στὴν περιοχὴ τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης.

Ξεχάστηκε, ἀκόμη καὶ τὸ πὼς στὴν Θράκη ζοῦνε ἄνθρωποι... Έλληνες μουσουλμάνοι… καὶ ὄχι τοῦρκοι…, ἐνῶ ἦταν ἤδη ξεχασμένο πὼς στὴν Θράκη κατοικοῦν καὶ χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ ἄθεοι…

Ὅλα, λοιπόν, φορτώθηκαν στὴν λήθη. Κι αὐτό, ἐπειδὴ τὸ θέμα «καίει» ὅσους ἀνίκανους καὶ παντελῶς ἀδαεῖς, προσπάθησαν νὰ τὸ ἀγγίξουν, τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση οὔτε νὰ τὸ περιγράψουν, πόσο δὲ μᾶλλον νὰ τὸ κατανοήσουν.

Ὅλα ξεχάστηκαν καὶ ἡ ζωὴ συνεχίζεται. Όπως θὰ συνεχιστεῖ ἡ δράση τοῦ τουρκικοῦ προξενείου, τῶν τουρκοπρακτόρων, τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, τὰ ἀλισβερίσια μεταξὺ κομμάτων καὶ τουρκικοῦ προξενείου…

Ἡ σελίδα γύρισε, πρὸς τὰ πίσω, πρὸς τὰ «ἐγνωσμένα», ἀκίνδυνα τὴν πολιτικὴ καὶ «θανατηφόρα» γιὰ τὴν ἐθνικὴ διάσταση τῆς περιοχῆς ποὺ λέγεται Θράκη.

Τὰ μιλήσανε, τὰ συμφωνήσανε. Και ἡ Θράκη συνεχίζει τὴν πορεία της πρὸς τὸ ἐπικίνδυνο ἄγνωστο. Κι αὐτό, ἐπειδὴ ἀποδείχθηκε πὼς οἱ χθεσινοί, οἱ σημερινοί, ἀλλὰ καὶ οἱ αὐριανοὶ διαχειριστές της, εἶναι ἐπικίνδυνα ἀνίκανοι νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν πραγματικότητα ποὺ οἱ ἴδιοι δημιούργησαν ἐλέω τῶν ἑκάστοτε κομματικῶν τους ὀφελημάτων…

Ἡ ὀμερτὰ ἐπιβλήθηκε. Ἡ ζαριὰ ρίχτηκε καὶ ἔχασαν ὅλοι οἱ παῖκτες, μὰ περισσότερα ἔχασε ἡ Θράκη καὶ ὅσοι κατοικοῦν σὲ αὐτήν. Μόνο ποὺ οἱ θεατὲς γείτονες τοῦρκοι, ἔβγαλαν ἤδη τὰ συμπεράσματά τους, γιὰ μελλοντικὴ διαχείριση τοῦ θέματος «Θράκη», ἀφοῦ τὸ ἐμπλεκόμενο Ἑλληνικὸ πολιτικὸ προσωπικὸ μετρήθηκε καταλλήλως μέσα ἀπὸ τὴν ἀνόητη αὐτὴ πολιτικὴ κρίση… Καὶ ὅπως εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους, οἱ γείτονες Τοῦρκοι δὲν ἀφήνουν ποτὲ καὶ τίποτε νὰ πάει χαμένο. Ἰδιαίτερα, μάλιστα, ὅταν διαπιστώνεται τέτοια διαφορὰ ἀντιλήψεων καὶ ἱκανότητας πολιτικοῦ χειρισμοῦ ἐπὶ ἐθνικῶν θεμάτων ἀπὸ τοὺς πολιτικούς.

Ἡ Ἄγκυρα ἔχει ἤδη ἀποφασίσει γιὰ τὸ ποιὸν θὰ στηρίξει στὶς ἑπόμενες βουλευτικὲς ἐκλογές. Ἀλλὰ μέχρι τότε, θὰ προσπαθήσει νὰ δημιουργήσει νέα προβλήματα, νέες πιέσεις καὶ νέα θέματα στὸν ἑλληνοτουρκικὸ διάλογο, ἀμέσως μετὰ τὶς εὐρωεκλογὲς καὶ τὴν μὴ ἐκλογὴ εὐρωβουλευτὴ τοῦ κόμματος τῶν Γκρίζων Λύκων (DEB) τῆς Θράκης…

Ἐὰν οἱ Ἕλληνες πολίτες εἶναι ἀρκετὰ ἔξυπνοι γιὰ νὰ καταλάβουν τί ἀκριβῶς παίχτηκε στὴ Θράκη τὸ τελευταῖο τριήμερο, ποιὸ εἶναι τὸ πραγματικὸ ἐνδιαφέρον τῶν πολιτικῶν τῆς χώρας γιὰ τὴν ἴδια τὴ χώρα καὶ τοὺς πολίτες της, τί μέλλον ἐπιφυλάσσεται γιὰ ὅλους τους Ἕλληνες σὲ ὁποιοδήποτε γεωγραφικὸ διαμέρισμα τῆς χώρας καὶ ἂν κατοικοῦν… τότε θὰ πράξουν ἀναλόγως στὶς ἐπικείμενες ἐκλογές, καὶ θὰ ἀφαιρέσουν τὴν ὁποιαδήποτε πρόφαση διακυβέρνησης τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ πολιτικὰ ὑποκείμενα ποὺ εἶναι ἀνίκανα:

Ὄχι μόνο στὸ νὰ διαχειριστοῦν τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς χώρας…

Ὄχι μόνο στὸ νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν σοβαρότητα καὶ τὴν κρισιμότητα τῶν ἐθνικῶν θεμάτων καὶ τῶν ἄκρως εὐαίσθητων περιοχῶν τῆς μεθορίου…

Ἀλλὰ ἀπέδειξαν μὲ τὸν πλέον ἐμφανῆ τρόπο τὴν ἀνικανότητα(;) τοὺς ἀκόμη καὶ στὸ «νὰ μοιράσουν δύο γαϊδάρων ἄχυρο»…

Εἶναι νωρὶς τὸ πρωί, καὶ βρίσκομαι πάνω σε ἕνα ἀεροπλάνο ποὺ πηγαίνει μακριὰ στὴν ἀνατολή… Κάθομαι στὸ παράθυρο καὶ κοιτάζω τὴν Ἑλλάδα ποὺ χάνεται κάτω ἀπὸ μαῦρα σύννεφα κι ἐνῶ εἶμαι βέβαιος πὼς ὅταν ἐπιστρέψω θὰ βρῶ μία ἄλλη Ἑλλάδα, ἐλπίζω πὼς ὅλα τα παραπάνω εἶναι… λόγια τοῦ ἀέρα.
 

1 σχόλιο:

γιώργος είπε...

Γιατί μας άφησες κάτω από τα "μαύρα σύννεφα" κε Τερζή μας ; Πήρες το αεροπλανάκι να πετάξεις προς ανατολάς , δεν μας λες όμως τον προορισμό σου και μας αφήνεις να ζήσουμε με την ανασφάλεια για το τι παίζεται με την Θράκη μας και γενικώτερα με την Ελλάδα μας , ΜΑΣ !Μα τέλος πάντων , κι εσύ τί είσαι ; Αναλυτής σαν κι αυτούς που φωτογραφίζεις στο κείμενο;Ποιοί είστε όλοι εσείς που μιλάτε για το καλό της πατρίδας , αλλά έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε τον "αέρα" σας για να μην σας πάρει η μπόχα απ αυτά που σκαλίζετε ;Εγώ ούτε αναλυτής είμαι , ούτε ειδικός επί των εθνικών μας θεμάτων , αλλά ως ενεργός πολίτης ( εργαζόμενος επί 22 χρόνια , οικογενειάχης με τρία παληκαράκια και ενεργό μέλος των μυστηρίων της εκκλησίας μας) λέω το εξής : Χριστό και έργα Χριστού χρειάζεται η Ελλάδα ΜΑΣ ! Πίστη σε Εκείνον και πράξεις αλληλεγγύης και ο Χριστός θα διώξει τα σύννεφα κε Τερζή.Το κάνεις , το κάνουμε ;Τότε θα τους δεις όλους πως θα εξαφανιστούν και θα μας αφήσουν ήσυχους.Χριστός Ανέστη, να έρθεις γρήγορα πίσω σε χρειαζόμαστε ...