Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Ἀντιρατσιστικός Νόμος & ἰσλαμοποίηση = ὁ ἐπικείμενος διαχωρισμός Κράτους-Ἐκκλησίας καί ἡ πλήρης ἀποχριστιανοποίηση!

Στή χώρα πού γέννησε τόν διάλογο καί τήν δημοκρατία, στήν χώρα πού μεταλαμπάδευσε αὐτές τίς δύο εὐλογημένες ἀξίες στούς ὑπόλοιπους πολιτισμούς τῆς Οἰκουμένης, δυστυχῶς ἔχουν ἀλλάξει νοημοδότηση, ὐπέστησαν ἀλλοτρίωση καί ἔγιναν ἔννοιες ξένες !

Διάλογος (εἰδικά γιά τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἡγετῶν μας), δέ σημαίνει πιά κατάθεση καί ἀνταλλαγή ἐμπεριστατωμένων ἀπόψεων ἐλεύθερα ἐκφραζομένων. Δέ σημαίνει πιά μία διαδικασία ἀπό κοινοῦ (μέ τόν δῆμο, δηλαδή τόν λαό), πρός ἐντοπισμό καί ἐφαρμογή τῶν πιό ὀφέλιμων καί συμφερόντων γιά τά πρόσωπα, τά κοινωνικά σύνολα, τίς ἀξίες καί τό Ἔθνος μας.
Άντίθετα, σημαίνει «ἀποφασίζομεν καί διατάζομεν», ἐπιβάλλομεν, ποινικοποιοῦμε καί μάλιστα παράλογα πράγματα ὅπως: τήν σκέψη, τόν λόγο, τήν ἔκφραση ἄποψης καί τό συναίσθημα καί τελικῶς τιμωροῦμε! Σημαίνει συνομιλοῦμεν (στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων), ἀλλά ὁ εἷς ἐπάνω στόν ἄλλον (τό σύνηθες στούς δημοσίους διαλόγους...) γιά τρεῖς ἐπικοινωνιακές σκοπιμότητες:
α) Γιά νά μήν ἀκούγεται καθαρά ὁ ἀντίλογος ἀλλά νά κουκουλώνεται μέ ἄναρθρες κραυγές.
β) Γιά νά κουραστοῦν οἱ ἀκροατές τοῦ "διαλόγου" (διαβολολόγου...) καί ἀπηυδισμένοι νά μήν θέλουν οἰκειοθελῶς πιά οὔτε νά ἀκοῦνε, οὔτε νά ἀσχολοῦνται μέ τά κοινά, γιατί δέν βγαίνει ἄκρη...
γ) Γιά τό «θεαθῆναι» τῆς δημοκρατίας, ὅταν σέ ἄπειρα τηλεοπτικά "παράθυρα" τά ὁποῖα μπάζουν νεοεποχίτικο ἀέρα, φυσσοῦν μπόλικες ἐπανλαμβανόμενες νεοεποχικές μπουρμπουλῆθρες πρός ἀποτελεσματικωτέραν πλύσιν ἐγκεφάλου τῶν ἑκατομμυρίων τηλεθεατῶν!


Συνεχίζοντας, τώρα διάλογος σημαίνει δέν ἀκοῦμε τόν ἀντίλογο καί τόν συνομιλητή μας πού εἶναι ὁ ἀντιφρονῶν ἐχθρός μας, ὅσο σοφός κι ἄν εἶναι. Σημαίνει «ἔχομεν προαποφασίσει» νά ὑλοποιήσουμε τά λαμπρά σχέδιά μας (ἤ μᾶλλον τά σκοτεινά σχέδια ΤΟΥΣ...τοὐτέστιν τῶν ἰθυνόντων τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ὅποιων κι ὅπου βρίσκονται στόν πλανήτη Γῆ), τούς ὁποίους ἔχουμε ἀφεντικά! Σημαίνει εἴτε φιμώνουμε τούς συνομιλητές μας (πού συνήθως ἀποτελοῦν τήν πλειοψηφία μίας ὁλόκληρης κοινωνίας), εἴτε τούς ἀκοῦμε «κλειστοῖς ὠσίν». Δηλαδή τούς ἀφήνουμε νά μιλᾶνε, νά γράφουν, νά ἐκτονωθοῦνε βρέ ἀδελφέ, ὡς ἐπικοινωνιακό τρύκ. Βέβαια, τώρα μέ τόν "ἀντιρατσιστικό" νόμο δέν ξέρουμε τί ἰσχύει ἀκόμη κι ἀπ' αὐτά! Καί ἀφοῦ ἐξουδενωθοῦν, ἐμεῖς προχωροῦμε ἀκάθεκτοι βάσει πλάνου καί γιά νά "λάβουν τό μήνυμα" ἀποκαμωμένοι, ὅτι ἄν σηκώνεις κεφαλήν καί ἀγωνίζεσαι γιά τά ἰδανικά, ματαίως...τζάμπα κουράζεσαι! Καί μᾶλλον θά ἔχεις κι ἐπιπτώσεις... Κατά τ' ἄλλα... "κρατεῖ ὁ δῆμος"! (Ἐτυμλογία τοῦ "κρατῶ": ἐξουσιάζω. Ἐτυμολογία τοῦ "δήμου": λαός)!
Ρητορική ἐρώτησις προκύπτουσα: κρατεῖ ὁ λαός ἐν ταῖς ἡμέραις μας;


Δημοκρατία κατ’ ἐπίφασιν. Διότι ὅταν οἱ ἡγέτες δέχονται πυρά διά τήν ἀπαξίωσιν τοῦ λαοῦ ἀπό πλευρᾶς των, προβάλλουν ὡς σύνηθες ἐπιχείρημα τό ἑξῆς: πώς δημοκρατικά ἐκλέχθησαν ἀπό τόν λαό, ὀπότε σέβονται τήν δημοκρατία κι ἑπομένως ὅλα εἶναι νόμιμα, καλά καί (θε)άρεστα...ἄρα σέβονται καί τόν λαό πού νομίμως τούς ἐξέλεξε. Πρέπει ὅμως κάποιος νά τούς πεῖ, πώς ὁ λαός ἐκλέγει ἡγέτες γιά νά τόν ἀφουγκράζονται, νά τόν ἀντιπροσωπεύουν, νά τόν ἐκπροσωποῦν καί νά τόν ὑπηρετοῦν ἐπάξια καί μέ τόν πιό συμφέροντα τρόπο καί ὄχι γιά νά τοῦ ἐπιβάλλουν τίς δικές τους ἀποφάσεις, τά δικά τους "σχέδια" (καί τῶν ἀλλοτρίων...) καί νά τόν ζημιώνουν σέ προσωπικό καί ἐθνικό ἐπίπεδο. Οὔτε γιά νά προασπίζουν τίς "μειοψηφίες" εἰς βάρος τῆς πλειοψηφίας! Γι' αὐτό καί ἀποφεύγουν τά δημοψηφίσματα ὅπως ὁ διάολος τό λιβάνι!... Αὐτό δέν εἶναι δημοκρατία, ἀλλά κοινοβουλευτική ὁλιγαρχία. Ἄν πάρουν δέ μεγαλύτερες διαστάσεις ὁ ἀπολυταρχισμός. ὁ καταναγκασμός, ἡ ἐπιβολή, τά ἁπλωμένα μακρόστενα σεντόνια ποινῶν ἐπί ποινῶν γιά ψύλου πήδημα ἤ γιά πράγματα πού μέχρι πρότινος ἀποτελοῦσαν ΑΞΙΕΣ καί ΗΘΗ καί τώρα ποινικοποιοῦνται, καθώς καί ἡ μιζέρια καί δυστυχία πού ἀπορρέουν ἀπ' ὅλ' αὐτά, τότε μεταλάσσονται σέ στιγνή δικτατορία τῆς Νέας Ἐποχῆς κι ἄς φορᾶνε "ἄρωμα καί ταμπέλα δημοκρατίας"!

Μετά τήν ψήφιση τοῦ "ἀντιρατσιστικοῦ" τρομονόμου φίμωσης, γιά τούς ὀφθαλμούς πού δύνανται νά ἀτενίσουν λίγο μακρύτερα στόν ὀρίζοντα τοῦ χρόνου καί νά διασχίσουν τό "θολό τοπίο" στό ὁποῖο μετετράπη ἡ Ἑλληνική καθημερινότητα, ἐπίκειται στήν μελλοντική πορεία ὁ διαχωρισμός Κράτους-Ἐκκλησίας! Ἐπίκειται ἡ ἀποχριστιανοποίηση τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας μέσῳ τῆς ἀσύστολης λαθρομετανάστευσης μέ "ἀλλότρια τῶν παραδόσεών μας στοιχεῖα" καί μέσῳ τοῦ "ἀντιρατσιστικοῦ" νόμου πού θά τούς "σκεπάζει μέ στοργή καί προδέρμ" γιά νά μήν τούς πειράξει κανείς, καθώς καί ὅσους εἶναι ἀντίχριστοι, ἀνθέλληνες, "διαφορετικοί". Ὅλα αὐτά, ἀποτελοῦν ἀποκυήματα τῆς πολιτικῆς στάσης καί νοοτροπίας τῶν κυβερνήσεων ἐπί τῇ προφάσει "ἁρμονικῆς ἀντιμετώπισης" τῆς ὅποιας πιθανῆς ἀντιπαλότητας μεταξύ ἀλλοθρήσκων καί "διαφορετικῶν" καί ἐπί τῇ προφάσει "οἰκονομικῶν δυσχερειῶν" καί "δημογραφικῶν προβλημάτων" πού ἐπιτάσσουν ὠς μόνη σωτήρια λύση τήν ἔλευση μεταναστῶν (ἰσλαμιστῶν ὡς ἐπί τό πλέον πλεῖστον...κατά σύμπτωσιν...) καί ἐπί τῇ προφάσει "τῆς ἀγάπης" πρός ὅλους ἀδιακρίτως καί ἀσυνέτως.

Συγκεκριμένα:

Ὁ ἐπικείμενος διαχωρισμός κράτους - Ἐκκλησίας πού καραδοκεῖ καί ἐπίκειται ὡς δαμόγλειος σπάθη ἐπί τήν κεφαφήν μας, ἤδη ἐνεργεῖται. Τί μέλλει γενέσθαι;

Μετά τήν πολύχρονη "μεθοδική σπορά" λαθρομεταναστῶν πού ὑπέστη καί ὑπόκειται ἡ κοινωνία μας …μία ὡραῖα πρωία πού ἴσως νά μήν εἶναι πολύ μακριά, τό Κράτος θά μᾶς πεῖ τά ἐξῆς:
-«Λυπούμεθα, ἀλλά πρέπει νά διαχωριστεῖ τό Κράτος ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία του! Ἐπιπλέον, ὅπως καταλαβαίνετε, δέ μποροῦμε πιά νά πληρώνουμε τούς παπάδες σας λόγῳ οἰκονομικῆς ἀνέχειας»!
-Γιατί; Θά ρωτήσει ἡ κοινωνία.
Καί θά ἀπαντήσουν:
Πρῶτον:
-Ἐπιβαρύνουν οἰκονομικά τή χώρα, ἀφοῦ δέν παράγουν προϊόντα πρός κερδοφόραν ἐκμετάλλευσιν καί πώλησιν, ἄρα δέν εἶναι παραγωγικοί (θυμᾶστε πῶς εἶχαν ἐπικαλεστεῖ αὐτό τό "ἐπιχείρημα" στό πρόσφατο παρελθόν, γιά νά σφυγμομετρήσουν τίς ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ. Καί μετά τά μάζεψαν πίσω...)! Ἐ λοιπόν, θά τό ξαναβγάλουν ἀπό τό συρτάρι!
Θά συνεχίσουν λέγοντας, πώς
-καί αὐτή τή στιγμή πού ἡ χώρα μας χρωστάει παντοῦ, χρειάζεται ἐπιτακτικῶς ἀνάπτυξη. (Ἐκτός ἄν κηρυχθεῖ ἐπισήμως πτώχευση, ὁπότε σέ αὐτήν τήν περίπτωση θά πάψουν νά λειτουργοῦν τά πάντα στήν πατρίδα μας καί θά γίνουμε φτερό στόν ἄνεμο γιά τόν κάθε περαστικό ἐπίβουλο ἰμπεριαλιστή).
Δεὐτερον:
-Οἱ ἀλλόθρησκοι τώρα πιά στή χώρα μας εἶναι πολλοί, θά ἀπαιτήσουν κι αὐτῶν οἱ "ἱερεῖς" κρατικό μισθό καί δέν δυνάμεθα οἰκονομικῶς…ἐκτός…ἄν θέλετε νά δίνουμε ἰσόνομα σέ ὄλους μισθούς, μόνο πού γιά νά ἀντεπεξέλθει τό χρεωκοπημένο Κράτος θά εἶναι ψιχουλάκια γιά περαστικά σπουργίτια καί καλή ὄρεξη!...

Τρίτον:
-Θέλετε Ἐκκλησίες; Ἐμεῖς εἴμαστε καλοί καί μέ πολλή ἀγάπη. Ἐπιτρέπουμε Ἐκκλησίες γιά ὅλες τίς θρησκεῖες, ἀνεγείρουμε καί τζαμιά γιά νά ἀποδείξουμε πόσο ἀγαπητικοί καί ἀντιρατσιστές εἴμαστε! Ὅσοι θέλετε, ὅμως, ἐπιπλέον Ναούς καί τήν συντήρησή τους, νά πληρώνετε πλέον διά μέσου τῶν ἐνοριῶν σας ἐσεῖς τά έξοδά τους ( θαρρεῖς καί δέ γίνεται αὐτό ἤδη μέ τίς φανερές καί κρυφές δωρεές τῶν πιστῶν στίς Ἐκκλησίες καί στά Μοναστήρια καί ἀπό τήν Ἐπίσημη Ἐκκλησία!) καί νά συντηρεῖτε ἐσεῖς τούς παπάδες σας! Ἐμεῖς σάν κράτος, εἴμαστε καλοί καί μέ πολλή ἀγάπη. Δέ σᾶς ἐμποδίζουμε νά πιστεύετε ὅ,τι θέλετε! Έπειδή ὅμως τώρα εἴμαστε πολυπολιτισμική κοινωνία καί στέγουμε διάφορες θρησκεῖες, δέν γίνεται πλέον, ὅπως καταλαβαίνετε, νά ἀνακατεύεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τά τοῦ Κράτους καί νά δημιουργοῦνται ἀναταραχές μέ τά "δικαιώματα" καί τῶν ἄλλων θρησκειῶν (Ἰσλάμ βασικά), θρησκευτικά μίση, ἀνισότητες, ἀδικίες καί ἄλλες ἀνεπιθύμητες ἐπιπλοκές.

Δέν εἴμαστε προφῆτες…ἁπλῶς οἱ νεοεποχίτες ἐξουσιαστές μέ τό ἀντίχριστον πνεῦμα ὑπό τό ὁποῖον εἶναι κατειλημμένοι, ἔχουν γίνει προβλέψιμοι!

Λέει ἕνας Δανός φιλόσοφος:

«Όπως το βέλος του γυμνασμένου σκοπευτή όταν φεύγει από την φαρέτρα, καμία ησυχία δεν ζητεί για τον εαυτό του πριν φθάσει στον σκοπό του, έτσι και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε απ’ τον Θεό με κατεύθυνση προς τον Θεό και δεν μπορεί να έχει ησυχία πριν βρεθεί κοντά Του».
Kierkegaard, Δανός φιλόσοφος

Ἐμεῖς τί κάναμε ἀντ' αὐτοῦ; Βάλαμε ὡς στόχο τά θελήματά μας καί τό ἐγώ μας!
Ὀλισθήσαμε ἀπό τόν Τριαδικό Θεό προσωπικῶς, μέ τήν ἀμετανοησία μας καί τήν διεφθαρμένη καί ἁμαρτωλή κοσμική ζωή πού διάγουμε λίγο ἤ πολύ ὁ καθένας μας. Ἄν ἔτι περισσότερο ὀλισθήσουμε καί προδώσουμε τόν Τριαδικόν Θεόν καί ἐθνικῶς, τότε ὄχι μόνο ἡσυχία δέν θά ἔχουμε (ἤδη ζοῦμε τά "ἀνήσυχα καί ἀνησυχητικά προεόρτια", μέ κορωνίδα τίς αὐτοκτονίες ἀπό τά τόσα προβλήματα πού προέκυψαν στήν πατρίδα μας), ἀλλά νά περιμένουμε μετά μαθηματικῆς ἀκριβείας ἀκόμη μεγαλύτερα καί δυσβάσταχτα προβλήματα, ὡς φυσικά ἀποτελέσματα τῆς ἀποστασίας μας καί ὡς παιδαγωγικά θεόσταλτα χαστούκια, πρός ἀφύπνισή μας ἀπό τήν πνευματική καί ἠθική ντουβαροποίηση στήν ὁποία ἔχουμε περιέλθει καί πολυθρονιαστεῖ χρόόόνια τώρα!

Ὁ Θεός νά μᾶς φωτίσει ἀφειδῶς καί ἐμεῖς νά μετανοήσουμε ἐγκαίρως προκειμένου νά ἑλκύσουμε τό ἄπειρον ἔλεός Του, τό ὁποῖο καταχραζόμαστε καί κακοποιοῦμε μέ τόν χειρότερο τρόπο καί κατά συρροήν πολυχρονίως καί ποικιλοτρόπως!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: