Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015

Ὥρα ἀφυπνίσεως

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση‏

ΤΗΝ ΩΡΑ πού ὅλοι στήν Ἑλλάδα ἔχουν κάτι νά ποῦν γι᾿ αὐτά πού τούςἀπασχολοῦν καί θέλουν ἡ ἄποψή τους νά γίνει εὐρέως γνωστή, στό χῶρο τῆςἘκκλησίας ἐπικρατεῖ σιωπή, τόσο ἀπό τούς ὑπεύθυνους μητροπολίτες καίκληρικούς ὅσο καί ἀπό τούς λεγόμενους συνειδητούς χριστιανούς. 

Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἔχουν ἀπορροφηθεῖ ἀπό τήν πνευματική ζωή, γι᾿ αὐτό καίμένουν ἀδιάφοροι καί ἀπαθεῖς γιά τό τί συμβαίνει στόν κόσμο. Κάθε ἄλλο. Ὅλα τά παρακολουθοῦν, ἀλλά ἁπλῶς δέν ἐπιθυμοῦν νά διαφοροποιηθοῦν, γιά νά μήδημιουργηθοῦν ἐντυπώσεις εἰς βάρος τους ἀπό τούς κοσμικούς, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν καί τό ἀλφάβητο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Σιωποῦν ἀκόμα καί γιά τά ἀμιγῶςἐκκλησιαστικά θέματα, πού ἔχουν ἀντίκτυπο καί στήν πνευματική τους ζωή. Δέχονται ὅλα τά κακῶς κείμενα, γιατί δέν ἔχουν τήν καλή ἀνησυχία, σκανδαλίζονται ἀλλά δέν ἀγωνίζονται γιά τόν περιορισμό τῶν σκανδάλων καί τήν τιμωρία τῶν σκανδαλοποιῶν. 


Καί διερωτᾶται κανείς. Αὐτή εἶναι ἡ ὀρθή στάση; Μποροῦμε νά ἀδιαφοροῦμε γιά ὅσα ἁμαρτωλά καί ἀπαράδεκτα συμβαίνουν γύρω μας, ἐπειδή ἐμεῖς ἔχουμε ἐξασφαλισμένη τήν ἠθική μας καθαρότητα καί τήν εὐχάριστη ἡσυχία μας στό στενό πνευματικό μας κύκλο; Προφανῶς ὄχι. Πρέπει νά ἀνησυχοῦμε, νά ἀρνούμαστε τό κακό, νά ἐλέγχουμε τούς πρωτεργάτες του, νά ἀντιστεκόμαστε στούς ἀντίχριστους καί νά ἐμποδίζουμε τή δράση τους.
Ἀλλά τί λέω; Μήπως ἀνησυχεῖ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία; Μήπως ἔχασε τόν ὕπνο του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ὡς πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τά συνοδικά μέλη γιά τά ὅσα ἀντιχριστιανικά συμβαίνουν στή χώρα; Ὄχι. Ράθυμοι ἐκ φύσεως οἱ περισσότεροι μητροπολίτες καί καταπονημένοι ἀπό τό γῆρας, δέν ἀντιδροῦν σέ τίποτα. Δέν θέλουν νά σχολιαστοῦν ἀπό τούς κοσμικούς δημοσιογράφους καί τούς πολιτικούς. Προτιμοῦν νά τά ἔχουν μέ ὅλους καλά. Καί αὐτό εἶναι μία πνευματική πτώση.
Ὁ ἀείμνηστος μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔλεγε ὅτι οἱ λόγοι του στή Σύνοδο ἦταν δυσπαράδεκτοι καί συχνά γίνονταν ἀφορμή δυσάρεστων ἐρίδων καί διαπληκτισμῶν, γιατί ἀναφέρονταν στά κακῶς κείμενα τῆς Ἐκκλησίας καί στήν ἁμαρτωλή κοινωνία καί οἱ συνοδικοί μητροπολίτες δέν ἤθελαν νά τά ἀγγίξουν οὔτε κἄν νά τά ἀκούσουν. Τόνιζε ἐπίσης ὅτι οἱ ἐπίσκοποι καί οἱ κληρικοί πρέπει «νά μιλοῦν καί νά γράφουν μετά σθένους ἐπί θεμάτων πίστεως καί ἠθικῆς, ἡ δέ φωνή των νά εἶνε ὡς φωνή λέοντος, σείοντος τήν ἔρημον κατά τό γραφικόν· «Λέων ἐρεύξεται, καί τίς οὐ φοβηθήσεται;» (Ἀμώς γ´ 8), (δηλαδή ὅταν τό λιοντάρι βρυχᾶται, ποιός δέν φοβᾶται;). Ἄλλωστε μέ λέοντας δέν παριστάνονται οἱ ἐπίσκοποι διά τῆς φιλοτεχνήσεως ἀναγλύφων λεόντων εἰς τά βάθρα τῶν δεσποτικῶν των θρόνων, συμβόλων δηλαδή τῆς ἡρωικῆς στάσεως, τήν ὁποίαν πρέπει νά δεικνύουν εἰς τήν ζωήν των; Λεόντειον φρόνημα πρέπει νά καλλιεργήσωμεν εἰς τόν λαόν μας, προμαχοῦντες εἰς τούς ἀγῶνας ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς κανόνος πίστεως καί ζωῆς». Αὐτά ἔλεγε ὁ π. Αὐγουστῖνος ἀπηχώντας τά ὅσα ὑποστήριζε ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης (Συνοδικά, 1989, σελ. 39).
Ἀλλά δέν φτάνουν μόνο αὐτά. Ὁ ἀείμνηστος μητροπολίτης μιλώντας γιά τόν ἀγώνα κατά τῶν ἀθέων καί ὑλιστῶν τόνιζε ὅτι ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν καί μάλιστα τῶν κληρικῶν πρέπει νά εἶναι συνεπής στή χριστιανική πίστη. Καί συμπλήρωνε: «Ἐνθυμούμενος σχετικήν ὁμιλίαν τοῦ ἀθανάτου κήρυκος τοῦ Εὐαγγελίου ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, λέγω ὅτι, τά μεγαλύτερα ἐπιχειρήματα τοῦ ἀθεϊσμοῦ ἀλλά καί τῶν αἱρετικῶν κατά τῆς πίστεώς μας, ἀντλοῦνται ἀπό τήν ἀντιχριστιανικήν ζωήν τῶν λεγομένων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐν λόγοις μέν ρητορεύουν ὑπέρ τῆς εἰς Χριστόν πίστεως, ἀλλά ἐν ἔργοις ἀποδεικνύουν ὅτι δέν πιστεύουν εἰς ὅσα κηρύττουν.
Ἐάν ὅλοι οἱ χριστιανοί, μικροί καί μεγάλοι, ἐζῶμεν ὄντως χριστιανικήν ζωήν, ὡς ἔζων οἱ πρῶτοι χριστιανοί, διά τῶν λαμπρῶν χριστιανικῶν μας ἔργων οἱ ἄθεοι καί οἱ ὑλισταί θά ἀπεστομώνοντο καί θά περιορίζοντο εἰς τό ἐλάχιστον» (ὅπ. παρ., σελ. 128-129).
Εἶναι καιρός νά μιμηθοῦμε τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά ἀποκτήσουμε παρρησία, γιά νά ἐλέγχουμε τούς ἀντίχριστους, οἱ ὁποῖοι στίς μέρες μας κοντεύουν νά μᾶς πνίξουν.

Ορθόδοξος Τύπος, 23/1/2015

ΠΗΓΗ: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2015/01/blog-post_86.html

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

.......δυστυχώς αυτή τη στάση που γράφεται την έχουν αποκωδικοποιήσει στραβά κάποιοι....!!!!
ΤΟΣΟ στραβά,που χθές ΔΕΝ πάτησαν να ψηφίσουν,βυθισμένοι σε μια ατέρμονη "φτιαχτή λιακάδα",μια ατέρμονη ακηδεία πλάνης,σαν εκείνη που πέφτουν καμμιά φορά οι μοναχοί και νομίζουν οτι έχουν περάσει σε "ανώτερα" επίπεδα πνευματικής κατάστασης,ενώ κανονικά ο οξ'απο δώ τους κάνει φοβερότατο πόλεμο,κανονικά και με τη βούλα...
Κι αν δεν καταφέρουν να το αναφέρουν νωρίς στον Γέροντα,τότε ζήτω που κάηκαν!
Κάπως έτσι λοιπόν συμπεριφέρθηκε ένα ΜΕΓΑΛΟ ποσοστό συνανθρώπων μας χτές,και δυστυχώς πήραν στο λαιμό τους και τους υπολοίπους..!
Όχι,δεν ήταν ούτε πρίν καλά τα πράγματα,αλλά ούτε και τώρα θα είναι καλύτερα όπως νομίζει η "πλειοψηφία".
όταν ένας άνθρωπος δηλώνει "άθεος" και μετά απελευθερώνει περιστέρια τη μέρα των Φώτων,δεν νομίζω να περιμένει κανείς να μπορεί να καθήσει στο τιμόνι κανενός πλοίου,και μάλιστα ενός ημιβυθισμένου!
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΒΟΗΘΟΣ,ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ απο δω και πέρα,τίποτα άλλο δεν λέω........!