Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010

Ο Θεός να φωτίσει τους άρχοντες του τόπου...

Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, ως ιερέας, χρειαζόταν να διαβάζει πολλές ευχές για τις διάφορες περιπτώσεις που τον καλούσαν οι άνθρωποι. Επειδή οι ευχές του Ευχολογίου δεν αρκούσαν, χρησιμοποιούσε και όλους τους ψαλμούς από το Ψαλτήρι, ορίζοντας και έναν ψαλμό ως ευχή για κάθε περίπτωση.
Με τη χρήση αυτή, χρησιμοποιούσε τους ψαλμούς και ο γέροντας Παΐσιος, ο οποίος διάβαζε το Ψαλτήρι ολόκληρο καθημερινά. Σε κείμενο που ο ίδιος άφησε ορίζει τους ψαλμούς που μπορούμε να διαβάζουμε ανάλογα με την περίπτωση (+Μακαρίου Ιερομονάχου, Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Σοφίας και Χάριτος, Άγιον Όρος, σελ. 107).
Σήμερα, αλλά και αύριο Κυριακή (7 Νοεμβρίου) πριν να ασκήσουμε το εκλογικό μας καθήκον, ας κάνουμε την προσευχή μας για να δώσει ο Θεός μας κάθε καλό στον τόπο μας, φωτίζοντας αυτούς μας διοικούν και όσους θα μας διοικήσουν. Ο Άγιος Αρσένιος είχε σημειώσει για τον ψαλμό 137 : «Δια να φωτίζη ο Θεός τους άρχοντας του τόπου, για να βρίσκουν κατανόηση οι άνθρωποι στα αιτήματά τους».
Ας διαβάσουμε λοιπόν όλοι μας τον 137ο ψαλμό. Καλές εκλογές!

 ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, καὶ ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοι, ὅτι ἤκουσας πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου.  προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου καὶ ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου, ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπὶ πᾶν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου.  ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ ἐπάκουσόν μου· πολυωρήσεις με ἐν ψυχῇ μου δυνάμει σου.  ἐξομολογησάσθωσάν σοι, Κύριε, πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ὅτι ἤκουσαν πάντα τὰ ρήματα τοῦ στόματός σου.  καὶ ἆσάτωσαν ἐν ταῖς ᾠδαῖς Κυρίου, ὅτι μεγάλη ἡ δόξα Κυρίου,  ὅτι ὑψηλὸς Κύριος καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορᾷ καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀπὸ μακρόθεν γινώσκει.  ἐὰν πορευθῶ ἐν μέσῳ θλίψεως, ζήσεις με· ἐπ᾿ ὀργὴν ἐχθρῶν μου ἐξέτεινας χεῖράς σου, καὶ ἔσωσέ με ἡ δεξιά σου.  Κύριος ἀνταποδώσει ὑπὲρ ἐμοῦ. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: