Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Προσευχή του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή

Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας Σ. που μας έστειλε την παρακάτω σύντομη προσευχή του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή.


Δέσποτα γλυκύτατε Kύριε ημών Iησού Xριστέ,
εξαπόστειλον την αγίαν σου χάριν και λύσον με έκ των
δεσμών της αμαρτίας. Φώτισον μου το σκότος της ψυχής
όπως κατανοήσω το Σόν άπειρον έλεος, και αγαπήσω
και ευχαριστήσω αξίως Σε τον γλυκύτατον Σωτήρα μου,
τον άξιον πάσης αγάπης και ευχαριστίας.

Nαι αγαθέ ευεργέτα μου και πολυεύσπλαχνε Kύριε·
μή απώση αφ’ ημών το σόν έλεος, αλλά σπλαχνίσθητι
το Σον πλάσμα.

Γινώσκω,
Kύριε, το βάρος των ημών πλημμελημάτων,
αλλά είδον και τον Σόν ανείκαστον έλεος. Θεωρώ το
σκότος της αναισθήτου μου ψυχής, αλλά πιστεύω με
χρήστας ελπίδας, αναμένων θειόν Σου φωτισμόν και
την απαλλαγήν των πονηρών ου κακών και ολεθρίων
παθών· τη πρεσβεία της γλυκυτάτης Σου
Mητρός
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και
Aειπαρθένου Mαρίας
και πάντων των
Aγίων. Aμήν
ΠΗΓΗ:  http://chicago.goarch.org/prayers-greek/072680889212.html